loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
"My Naród Polski" - "S" jako punkt wyjścia do debaty o nowej Konstytucji proponuje swój projekt z 1994 r.
Opublikowano dnia 12.08.2017 15:50
– Obywatelski projekt konstytucji, który powstał pod kierunkiem naszego przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego, do dobry punkt wyjścia do dyskusji o zmianach - mówił Tysol.pl Przewodniczący Piotr Duda zapowiadając debatę konstytucyjną, która odbędzie się 25 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Obecną [Konstytucję] napisały elity dla elit. Mętną, nieprecyzyjną, pozwalającą na wiele, często sprzecznych interpretacji. Nasz dokument napisali obywatele dla obywateli. Dlatego czas do niego wrócić - mówił Przewodniczący NSZZ "Solidarność". Publikujemy pełny tekst projektu z 1994 roku

godło RP


III. ŹRÓDŁA PRAWA

Artykuł 51.
1. Konstytucja jest najwyższym stanowionym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wszystkie akty prawne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zgodne 
z Konstytucją. Przepisy naruszające Konstytucję są uchylane w trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
3. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, poza wyjątkami przez nią określonymi.

Artykuł 52.
1. Źródłami prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są:
a)    ustawy ustrojowe, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, dekrety,
b)    rozporządzenia,
c)    zarządzenia.

Artykuł 53.
Prawomocnie zawarte umowy międzynarodowe przyjęte w trybie określonym w Konstytucji, po ich ogłoszeniu stanowią część wewnętrznego porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 54.
1. Ustawy ustrojowe regulują:
a)    zasady i tryb wyboru Prezydenta oraz wyborów do Sejmu i Senatu, a także do organów samorządu terytorialnego,
b)    zasady organizowania i przeprowadzania referendum oraz obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej,
c)    zasady organizacji Rządu oraz instytucji Skarbu państwa,
d)    ustrój i zasady działania sądów i prokuratury,
e)    ustrój i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
f)    ustrój i zakres działania samorządu terytorialnego,
g)    kwestie związane ze stanami nadzwyczajnymi w państwie.
2. Do uchwalenia ustaw ustrojowych wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków w Sejmie i Senacie. Art. 76 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
Artykuł 55.
1. Rozporządzenia mogą być wydawane tylko na podstawie upoważnienia ustawowego. Upoważnienie to określa ściśle organ upoważniony do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania rozporządzeniem.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swych uprawnień innemu organowi.

Artykuł 56.
1. Zarządzenia mogą być wydawane tylko na podstawie upoważnienia ustawowego lub innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych określających kompetencje organów sprawujących kierownictwo i nadzór w stosunku do podporządkowanych im jednostek lub jako wewnętrzne akty prawne państwowych jednostek organizacyjnych.

Artykuł 57.
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji państwowej na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych mają prawo wydawania przepisów miejscowych obowiązujących powszechnie na terenie ich działania.

Artykuł 58.
1. Żaden przepis nie może być sprzeczny z przepisem hierarchicznie wyższym.
2. Przepisy prawne nie mogą mieć mocy wstecznej, chyba że zawierają uregulowania bardziej korzystne dla obywateli lub dotyczą przywrócenia praw niesłusznie odebranych.


Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo gen. Komornicki: Rosjanie przygotowują się do wojny na dużą skalę
Blogi
avatar
Ryszard
Czarnecki

Sąsiedzi depolonizują historię ...
To, że Ukraińcy na siłę „ukrainizują” historię Kresów Wschodnich RP, przypisując ukraińskość polskim artystom, naukowcom i innym osobom naszego życia publicznego – już wiemy i stało się to niechlubną normą. Tymczasem ostatnio zabrali się za „korygowanie” życiorysu wielkiego Polaka, który co prawda nie miał nic wspólnego ze wschodnimi rubieżami Rzeczpospolitej, więc nie sposób zrobić było z niego Ukraińca (Litwina, Białorusina) – zatem dopisano mu... niemiecką tożsamość.
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Nierejestrowana sowiecka agentura
Jak wyglądałaby dzisiaj Polska, gdyby po 1989 roku ujawniono nazwiska wszystkich tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych (cywilnych i wojskowych) PRL?
avatar
.
Rosemann

Rosemann: Czy Warszawa była tego warta (na gorąco)
Szkoda Jakiego bo faktycznie szarpał przeciwnika niesamowicie. I gdyby dano mu to robić w spokoju, bez medialnego szumi i zabójczej „pomocy” Kurskiego, być może dałby radę. Tak, jak dali radę w spokoju osiągnąć jakiś sukces Płażyński w Gdańsku i Wassermann w Krakowie.
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.