loading
Proszę czekać...
reklama_pozioma
"My Naród Polski" - "S" jako punkt wyjścia do debaty o nowej Konstytucji proponuje swój projekt z 1994 r.
Opublikowano dnia 12.08.2017 15:50
– Obywatelski projekt konstytucji, który powstał pod kierunkiem naszego przewodniczącego Mariana Krzaklewskiego, do dobry punkt wyjścia do dyskusji o zmianach - mówił Tysol.pl Przewodniczący Piotr Duda zapowiadając debatę konstytucyjną, która odbędzie się 25 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - Obecną [Konstytucję] napisały elity dla elit. Mętną, nieprecyzyjną, pozwalającą na wiele, często sprzecznych interpretacji. Nasz dokument napisali obywatele dla obywateli. Dlatego czas do niego wrócić - mówił Przewodniczący NSZZ "Solidarność". Publikujemy pełny tekst projektu z 1994 roku

godło RP


VI. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Artykuł 79.
1. Prezydent Rzeczypospolitej jest Najwyższym przedstawicielem Państwa Polskiego.
2. Prezydent strzeże suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, jej bezpieczeństwa, nienaruszalności i niepodzielności jej terytorium, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i harmonizuje działania naczelnych organów państwa.
 
Artykuł 80.
1. Prezydent wybierany jest przez Naród w wyborach wolnych, powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
2. Prawo wybierania Prezydenta ma każdy obywatel, który ukończył 18 lat.
3. Wybory Prezydenta zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 150 dni i nie później niż na 120 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta w ciągu 14 dni po opróżnieniu urzędu.
4. Głosowanie przeprowadza się w niedzielę przypadającą między 90 a 100 dniem po zarządzeniu wyborów.
5. W pierwszym głosowaniu Prezydent może być wybrany tylko bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, ponowne głosowanie przeprowadza się 14 dni później. W ponownym głosowaniu Prezydent wybierany jest zwykłą większością głosów. Wyboru dokonuje się spośród 
2 kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
6. Prezydent wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 200.000 obywateli posiadających prawo wybierania Prezydenta.
7. Prezydentem może być wybrany każdy obywatel, który ukończył 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych.

Artykuł 81.
1. Kadencja Prezydenta trwa 5 lat i liczy się od dnia zaprzysiężenia.
2. Prezydent może być wybrany ponownie na bezpośrednio następującą kadencję tylko jeden raz.
3. Prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec Narodu reprezentowanego przez posłów 
i senatorów przysięgi następującej treści:
"Świadom odpowiedzialności wobec Polski,
przysięgam Narodowi, na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:
praw suwerennych państwa bronić,
jego honoru strzec,
wierności Konstytucji dochować,
łączności z tradycją dziejową nie zatracić,
umiłowaniu wolności nie uchybić,
względem wszystkich obywateli równą kierować się sprawiedliwością,
zło i niebezpieczeństwo od Rzeczypospolitej odwracać,
a troskę o jej niepodległość i godne miejsce wśród wolnych narodów świata za naczelny obowiązek sobie poczytywać.
 Tak mi dopomóż Bóg."
Przysięga może być złożona bez ostatniego zdania.

Artykuł 82.
1. Prezydent nie może być posłem ani senatorem, zajmować żadnego innego stanowiska 
w państwie ani wykonywać żadnego innego płatnego zajęcia.

2. Przepis artykułu 62 ust.6 stosuje się odpowiednio do Prezydenta.

Artykuł 83.
1. Opróżnienie urzędu Prezydenta przed upływem kadencji następuje wskutek:
a)    śmierci,
b)    zrzeczenia się urzędu,
c)    uznania przez Senat trwałej niezdolności do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ogólnej liczby senatorów,
d)    złożenia z urzędu orzeczeniem Trybunału, o którym mowa w art. 88.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt a) i b) fakt opróżnienia urzędu Prezydenta stwierdza Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
3. W przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta, a także gdy Prezydent tymczasowo nie może sprawować urzędu, zastępuje go Marszałek Sejmu, a gdy ten nie może funkcji tej sprawować - marszałek Senatu.
4. Osoba zastępująca Prezydenta nie może rozwiązać Sejmu.
Artykuł 84.
Akty urzędowe Prezydenta podejmowane na wniosek Rządu, Premiera, bądź ministra, a także akty stanowione przez Rząd a podpisywane przez Prezydenta (dekrety) wymagają dla swej ważności kontrasygnaty Premiera i właściwego ministra lub ministrów.

Artykuł 85.
1. Do zadań i kompetencji Prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela państwa, 
w szczególności należy:
a)    zarządzanie wyborów do Sejmu, Senatu i wybieranych w wyborach powszechnych organów samorządu terytorialnego,
b)    rozwiązywanie Sejmu w przypadkach określonych w art. 71 ust. 6 i art. 92 ust 6,
c)    mianowanie i odwoływanie Premiera i na jego wniosek ministrów na zasadach określonych w art. 92 ust. 1 i 5, art. 93, 94, 97 i 98 ust 2,
d)    na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powoływanie sędziów,
e)    powoływanie, za zgodą Senatu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
f)    nadawanie orderów, odznaczeń i tytułów honorowych,
g)    stosowanie prawa łaski,
h)    stosowanie prawa weta w stosunku do ustaw i dekretów z mocą ustawy,
i)    kierowanie orędzi do Narodu, Sejmu oraz do Senatu
j)    nadawanie statutu swojej kancelarii, oraz powoływanie i odwoływanie jej szefa.
2. Prawa łaski nie stosuje się wobec osób skazanych orzeczeniem Trybunału o którym mowa w art. 88, a także osób skazanych przez Sąd Najwyższy w wyniku realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej.
3. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień, Prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia.

Artykuł 86.
1. Prezydent podpisuje ustawy w ciągu 30 dni od przekazania ich przez Marszałka Sejmu oraz zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prezydent przed podpisaniem ustawy może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o stwierdzenie jej zgodności z Konstytucją. Bieg terminu przewidzianego 
w ust. 1. ulega przerwaniu do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny.
3. Prezydent może odmówić podpisania ustawy i przekazać ją w ciągu 30 dni do Sejmu 
z wnioskiem o jej ponowne rozpatrzenie.
4. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością co najmniej 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, Prezydent niezwłocznie podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie.
5. Ustępy 1-4 dotyczą także ustaw ustrojowych, budżetowych, z wyjątkiem określonym w art. 71 ust. 5 oraz ustaw o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów.

Artykuł 87.
1. Do zadań i kompetencji Prezydenta jako reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych 
w szczególności należy:
a)    przyjmowanie listów uwierzytelniających przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych w Polsce,
b)    mianowanie i odwoływanie przedstawicieli dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
c)    ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych, o czym Prezydent zawiadamia Sejm i Senat.
2. Ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych dotyczących granic państwa, sojuszów politycznych i wojskowych oraz umów pociągających za sobą istotne obciążenia finansowe państwa lub konieczność zmian w ustawodawstwie wymagają upoważnienia wyrażonego 
w ustawie. Upoważnienia takiego wymagają także traktaty pokojowe.
3. Umowy rządowe zawierane w wykonaniu umów międzynarodowych zatwierdza samodzielnie Prezydent lub z jego upoważnienia Rząd.

Artykuł 88.
1. Prezydent za naruszenie Konstytucji lub ustaw, oraz za popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko przed Trybunałem złożonym z Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i sześciu członków Trybunału powołanych przez Senat ze swego składu. Od jego orzeczenia służy odwołanie do całego składu Senatu z wyłączeniem senatorów, którzy orzekali w pierwszej instancji.
2. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia następuje uchwałą Sejmu większością co najmniej 3/5 ustawowej liczby jego członków, na wniosek co najmniej 100 posłów.
3. Z chwilą postawienia Prezydenta w stan oskarżenia, sprawowanie przez niego urzędu ulega zawieszeniu do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez Trybunał.


Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo gen. Komornicki: Rosjanie przygotowują się do wojny na dużą skalę
Blogi
avatar
Ryszard
Czarnecki

Ryszard Czarnecki: "Sąsiedzi depolonizują historię..."
To, że Ukraińcy na siłę „ukrainizują” historię Kresów Wschodnich RP, przypisując ukraińskość polskim artystom, naukowcom i innym osobom naszego życia publicznego – już wiemy i stało się to niechlubną normą. Tymczasem ostatnio zabrali się za „korygowanie” życiorysu wielkiego Polaka, który co prawda nie miał nic wspólnego ze wschodnimi rubieżami Rzeczpospolitej, więc nie sposób zrobić było z niego Ukraińca (Litwina, Białorusina) – zatem dopisano mu... niemiecką tożsamość.
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Nierejestrowana sowiecka agentura
Jak wyglądałaby dzisiaj Polska, gdyby po 1989 roku ujawniono nazwiska wszystkich tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych (cywilnych i wojskowych) PRL?
avatar
.
Rosemann

Rosemann: Czy Warszawa była tego warta (na gorąco)
Szkoda Jakiego bo faktycznie szarpał przeciwnika niesamowicie. I gdyby dano mu to robić w spokoju, bez medialnego szumi i zabójczej „pomocy” Kurskiego, być może dałby radę. Tak, jak dali radę w spokoju osiągnąć jakiś sukces Płażyński w Gdańsku i Wassermann w Krakowie.
ciastkoWykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.