REKLAMA

"S" postuluje o waloryzację najniższych świadczeń. Opinia ws. projektu ustawy o emeryturach

Prezydium KK pozytywnie zaopiniowało kierunek zmian zaproponowanych w projekcie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie jednak zwraca uwagę, że "zaproponowana kwota jest dużo poniżej oczekiwanego wzrostu".
 "S" postuluje o waloryzację najniższych świadczeń.  Opinia ws. projektu ustawy o emeryturach
/ fot.sxc.hu
W odczuciu związkowców projekt wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom, podwyższając kwotę najniższej emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jednak zdaniem NSZZ „Solidarność”, zaproponowany poziom waloryzacji pozostałych świadczeń jest dużo poniżej postulowanych wartości. Liderzy Związku przypominają po raz kolejny, że wobec prognozowanej ujemnej inflacji, wskaźnik waloryzacji w 2017 roku powinien być powiększony o 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2016 roku. 
 
Od roku 2002 wartość realna najniższych świadczeń emerytalno-rentowych stale malała.„Solidarność” od lat postuluje o systemowe rozwiązanie sposobu waloryzacji najniższych świadczeń, tak aby uwzględniane były zwiększone koszty utrzymania emeryckich gospodarstwa domowych o najniższych dochodach. 

Prezydium popiera zmianę, umożliwiającą podjęcie negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. To rozwiązanie daje możliwość wypracowania wspólnego stanowiska partnerom społecznym. Jednak jest to rozwiązanie niepełne, gdyż nie stanowi gwarancji waloryzacji minimalnych świadczeń, proporcjonalnej do wzrostu kosztów utrzymania najuboższych gospodarstw emeryckich, pozostawiając, w razie nie osiągnięcia porozumienia dowolność ustalania kwot najniższych świadczeń tylko jednej ze stron. 

W opinii NSZZ „Solidarność” zaproponowane rozwiązanie powinno zawierać gwarancję dodatkowej indeksacji minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych o co najmniej wysokość średniorocznego wskaźnika wzrostu minimum egzystencji dla 1-osobowego gospodarstwa emeryckiego. Byłby to mechanizm analogiczny do istniejącej już zasady ustalania wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Projekt zakłada również podwyższenie świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS do minimalnego poziomu najniższych świadczeń z ZUS. Prezydium KK podkresla, że reforma ubezpieczeń rolniczych jest konieczna ze względu na rokroczne ponoszone przez budżet ogromnych  dopłat do KRUS.

hd

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura