REKLAMA

Nawet 80 godzin nieprzerwanej pracy lekarzy ujawniły kontrole PIP

W skontrolowanych przez inspektorów pracy szpitalach , lekarze świadczyli pracę i pełnili dyżury medyczne nieprzerwanie przez 31 godzin 35 minut, 54 godziny 35 minut, a nawet 79 godzin 35 minut bez wymaganego odpoczynku, wynika z informacji Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojća.
 Nawet 80 godzin nieprzerwanej pracy lekarzy ujawniły kontrole PIP
/ www.pexels.com

Kontrola, o której poinformowała PIP, została przeprowadzona w czterech placówkach szpitalach należących do spółki „Centrum Dializa”.

 

Inspektorzy pracy sprawdzili, jak są przestrzegane przepisy w zakresie dotyczącym: stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia, a także zagadnień bhp (szkolenia bhp, badania profilaktyczne, czynniki szkodliwe dla zdrowia, wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze).

 

Jak podała PIP, skontrolowano szpitale w Białogardzie, Pszczynie, Opatowie i Łasku. Stwierdzono liczne nieprawidłowości zarówno w zakresie prawnej ochrony pracy jak i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyły one m.in. zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę; naruszenia w sposób rażący przepisów przy wypowiadaniu umów o pracę, dokumentacji pracowniczej. W zakresie czasu pracy uchybienia polegały m.in. na dwukrotnym wykonywaniu pracy w tej samej dobie pracowniczej przez techników RTG.

 

Zobowiązywano pracowników (techników RTG czy pielęgniarki bloku operacyjnego) do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w ramach dyżuru.

 

Lekarze świadczyli pracę i pełnili dyżury medyczne nieprzerwanie przez 31 godzin 35 minut, 54 godziny 35 minut, a nawet 79 godzin 35 minut bez wymaganego odpoczynku.

 

Z informacji PIP wynika, że w jednym ze szpitali 53 lekarzy specjalistów świadczyło pracę na podstawie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez lekarzy. Na podstawie „harmonogramów pracy lekarzy kontraktowych” za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2016 roku stwierdzono, że pracowali oni nieprzerwanie po 24 godziny, 48 godzin, 72 godziny, a nawet 96 godzin.

 

Stwierdzono również przypadki nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę pracownikom zatrudnionym w szpitalu.

 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracmy, to nieprawidłowości dotyczyły m.in.: oceny ryzyka zawodowego, szkoleń w zakresie bhp i badań profilaktycznych, niewyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, zapewniające ochronę przed substancjami chemicznymi, tj. ochrony twarzy i oczu, ochrony rąk, odzież ochronną, spełniające wymagania systemu oceny zgodności, niewyposażenia pracowników (wszystkich szpitali) w odzież roboczą i obuwie robocze przewidziane do stosowaniu przy wykonywaniu prac na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

Jak podaje PIP, w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy pracy wydali 66 decyzji ustnych, z których 64 zostało wykonanych w czasie kontroli, 4 polecenia, w ramach realizacji których pracodawca wypłacił 32 pracownikom łącznie kwotę 19.150 zł. Wydali nakaz zawierający 38 decyzji regulujących uchybienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Skierowali też do pracodawcy wystąpienie zawierające 65 wniosków. Na jedną osobę nałożyli grzywnę w drodze mandatu na kwotę 5000 złotych. Inspektor pracy skierował do prokuratury 3 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw wyczerpujących znamiona czynów określonych w Kodeksie karnym ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

AG


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura