Jest komunikat prokuratury w sprawie dzisiejszych zatrzymań i śmierci Wietnamki

Zatrzymania członków międzynarodowej grupy przestępczej w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o popełnienie przestępstw karnych i karnych skarbowych a także o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w transakcjach finansowych opiewających na blisko 5 mld zł, które naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 164 mln zł
 Jest komunikat prokuratury w sprawie dzisiejszych zatrzymań i śmierci Wietnamki
/ screen YT

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej, która działała w okresie od lutego 2015 roku do połowy marca 2018 roku na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej oraz w innych miejscach na terenie Polski.

Wśród zatrzymanych są w obywatele Wietnamu oraz jedna Polka, którzy w strukturach zorganizowanej grupy przestępczej pełnili kierownicze funkcje oraz byli jej członkami. Jedną z podejrzanych jest kobieta, która świadczyła usługi księgowo – rachunkowe dla spółek kontrolowanych przez grupę przestępczą. Podejrzanej zarzuca się podawanie nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług oraz w korekcie do tej deklaracji, co do kwot podatku naliczonego, sporządzanych na podstawie nierzetelnie prowadzonego rejestru sprzedaży i zakupów VAT, które złożono organom podatkowym.

Podejrzani zostali zatrzymani i doprowadzeni Prokuratury Regionalnej w Warszawie, celem wykonania z ich udziałem czynności procesowych w ramach wieloosobowego śledztwa prowadzonego w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej tutejszej Prokuratury za sygn. akt RP VI Ds. 35.2016 z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku.

Po ogłoszeniu zarzutów zatrzymanym i przesłuchaniu ich w charakterze podejrzanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, prokurator podejmie decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych.

Czynności zatrzymania połączone były z przeszukaniem ustalonych miejsc na terenie Mazowsza, celem zabezpieczenia rzeczy mogących stanowić dowody w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody.

Na podstawie obszernego materiału dowodowego Prokuratora Regionalna w Warszawie ustaliła, że celem działania osób wchodzących w skład ujawnionej grupy było popełnianie przestępstw karnych i karnych skarbowych, w wyniku których doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie co najmniej 164 mln zł.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym polegały na uchylaniu się od obowiązku podatkowego poprzez nieskładanie we właściwych urzędach skarbowych deklaracji dla podatku od towarów i usług, podawaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług, co do kwot podatku naliczonego, sporządzanych na podstawie nierzetelnie prowadzonych rejestrów VAT, niewystawianiu faktur lub rachunków, podrabianiu w celu użycia za autentyczne faktur VAT i posługiwaniu się tymi fakturami.

Podejrzanym zarzuca się jednocześnie podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia, a także miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie co najmniej 164 mln zł, pochodzących z przestępstw skarbowych, to jest popełnienie czynu zabronionego określanego mianem „prania brudnych pieniędzy”, za co grozi im kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zebrane w śledztwie materiały dowodzą, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu, wykonując w ramach ustalonego podziału ról i zadań określone czynności, służące realizacji celów, dla których grupa została założona. Działania te polegały między innymi na odbieraniu środków finansowych od osób pochodzenia wietnamskiego i chińskiego, które wpłacano na rachunki bankowe ustalonych spółek, wyprowadzeniu środków finansowych z Polski zagranicę a także dokonywaniu przelewów na rachunki kontrolowanych spółek.

Osobom, które pełniły funkcje kierownicze w ramach grupy zarzuca się także przyjmowanie przez pośredników będących członkami grupy, środków pieniężnych przeznaczonych do wpłaty na nadzorowane rachunki i wytransferowanie ich z Polski, koordynowanie i kierowanie działaniami innych członków grupy związanymi z wykonywanymi fizycznie wpłatami gotówkowymi oraz przelewami środków pieniężnych na rachunki bankowe nadzorowanych spółek, dokonywanie zagranicznych transferów środków pieniężnych za pośrednictwem internetowych rachunków bankowych nadzorowanych spółek, wytwarzanie fikcyjnej, stwierdzającej nieprawdę dokumentacji podatkowej w postaci faktur VAT, dokumentów potwierdzających wpłaty i wypłaty z kasy nadzorowanych spółek „KW” i „KP” oraz wystawianie na zlecenia innych osób faktur VAT. Sfałszowana dokumentacja miała potwierdzić nieistniejące zdarzenia gospodarcze, pozwalające na unikanie opodatkowania przez inne podmioty.

Podmioty gospodarcze związane z badanym procederem posiadały siedziby w tzw. „wirtualnych biurach”, które członkowie grupy wykorzystywali dla potrzeb rejestracji spółek i odbioru korespondencji.

Rachunki bankowe prowadzone dla podmiotów gospodarczych oraz osób związanych z ujawnionymi przestępstwami, zasilane były głównie wpłatami gotówkowymi w USD i EUR niewiadomego pochodzenia, które następnie wypłacano na rachunki zagraniczne, prowadzone dla beneficjentów z 60 lokalizacji na całym świecie. Największe kwoty przekazano na rachunki podmiotów w Chinach, Hong Kongu, Singapuru, Stanów Zjednoczonych, Tajwanu, Wietnamu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łączne obroty na rachunkach bankowych badanych podmiotów wyniosły ponad 156 mln zł, 322 mln EUR i 854 mln USD.

Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstw określanych mianem „prania brudnych pieniędzy”, przez osoby reprezentujące ustalone podmioty gospodarcze, które sprzedały udziały w określonych spółkach obywatelom Wietnamu.

Prokuratura Regionalna w Warszawie dokonała blokad rachunków bankowych podmiotów gospodarczych związanych z ujawnionymi przestępstwami, część z zabezpieczonych środków pieniężnych uznano jako dowody rzeczowe w sprawie.

W trakcie akcji zatrzymań członków grupy w dniu 23 maja 2018 roku, jedna z podejrzanych będąca obywatelką Wietnamu, wyskoczyła przez okno mieszkania znajdującego się na terenie Warszawy i pomimo udzielenia jej szybkiej pomocy medycznej zmarła po przewiezieniu do szpitala.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Prokuratura Okręgowa w Warszawie niezwłocznie wszczęła śledztwo celem wyjaśnienia okoliczności śmierci kobiety oraz ustania czy działania podjęte przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego były prawidłowe i zgodne z przyjętymi procedurami.

Na miejsce zdarzenia natychmiast udało się dwóch prokuratorów z Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy osobiście zabezpieczają wszystkie ślady i dowody w celu dokładnego oraz wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Prokuratorzy przeprowadzają również oględziny miejsca oraz zewnętrzne oględziny zwłok zmarłej kobiety, które zostaną następnie przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej, celem przeprowadzenia sekcji.

Śledztwo prowadzone w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest pierwszą sprawą w tutejszej Prokuraturze o tak dużej skali narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT a także zakwestionowanych transakcji finansowych w łącznej kwocie sięgającej blisko 5 mld zł, zawierających korzyści pochodzące z popełnienia przestępstw skarbowych polegających na uchylaniu się od obowiązku podatkowego, składaniu nieprawdziwych danych podatkowych, niewystawiania faktur lub rachunków oraz podrabiania w celu użycia za autentyczne faktur VAT i posługiwania się tymi fakturami.

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe