Grupa JSW zaprezentowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju

Głównym drogowskazem dokumentu, na którym opierają się wyznaczone cele, jest „szacunek”. Szacunek dla interesariuszy, mienia zakładu, środowiska.  
 Grupa JSW zaprezentowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju
jsw.pl
Andrzej Berezowski 

– Raporty zrównoważonego rozwoju są przejawem nowego myślenia o roli przedsiębiorstwa, takiego, w którym rozmawia się nie tylko o zyskach i wynikach finansowych, ale również pozytywnym wpływie na środowisko i społeczeństwo – mówi „TS” prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Raport JSW omawia potrzebę efektywnego wykorzystania nieodnawialnych zasobów, bez ich marnotrawienia czy traktowania jako produktu odpadowego, akcentuje współodpowiedzialność pracowników za koncern i jego majątek oraz kładzie nacisk na potrzebę transparentności i uczciwości w zarządzaniu, w tym przeciwdziałanie korupcji. W raporcie zwraca się też uwagę na chęci i plany wykorzystania innowacji w celu zapewnienia firmie rozwoju w maksymalnie zrównoważony sposób. Podkreśla się w nim potrzebę szacunku dla życia i zdrowia ludzi, środowiska naturalnego, najbliższego otoczenia przyrodniczego, interesariuszy. W raporcie wskazano również na brak przyzwolenia na ustępstwa w sprawach bezpieczeństwa. 

JSW opisała także, jak powyższe idee przełożyły się na konkretne działania. M.in. w grupie wprowadzono rozszerzony zakres badań obowiązkowych pracowników, który obejmuje także te z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia. Badaniami są objęci pracownicy zatrudnieni przez koncern oraz niektórzy pracownicy firm zewnętrznych. – Raport jest jednym z elementów wywiązania się ze zobowiązania do otwartości, transparentności i budowania przyszłości spółki w dialogu z otoczeniem. Mamy nadzieję, że dokument pomoże spojrzeć na sektor górniczy i koksownictwo w szerszej perspektywie, a także dostrzec ogromny potencjał dostarczanego przez spółkę węgla koksowego – niezbędnego składnika do produkcji stali, uznanego przez Komisję Europejską za jeden z najważniejszych surowców dla rozwoju przemysłu Unii Europejskiej – podkreśla Daniel Ozon. Dla grupy raport jest też symbolicznym zamknięciem pierwszego etapu implementacji zasad odpowiedzialnego zarządzania. Prezes Daniel Ozon przypomina, że jeszcze w 2016 roku JSW borykała się z ogromnymi problemami finansowymi, a dziś weszła na ścieżkę stabilnego rozwoju. Raport obejmuje rok 2017 i jest dostępny na stronie koncernu. 

Najprostsza definicja zrównoważonego rozwoju mówi, że jest to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W działania za rzecz zrównoważonego rozwoju zaangażowana jest ONZ. We wrześniu 2015 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przedstawiciele 193 państw przyjęli dokument: „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Wdrożenie Agendy ma doprowadzić do likwidacji ubóstwa i wojen na świecie przy równoczesnej realizacji wielu celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. 

Zgodnie z zapisami ONZ każde państwo ponosi odpowiedzialność za realizację tego programu na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. W Polsce za jego wdrożenie odpowiada Ministerstwo Rozwoju, które jest przekonane, że osiągnięcie celów Agendy 2030 jest możliwe tylko wówczas, gdy w realizację postanowień zaangażuje się firmy takie jak właśnie JSW.

Artykuł pochodzi z najnowszego numeru "TS" (23/2018) do kupienia w wersji cyfrowej tutaj.

Ankieta
Czy KE chodzi o to żeby Polska była praworządna?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy KE chodzi o to żeby Polska była praworządna?
Tygodnik

Opinie

Popkultura