loading
Proszę czekać...
Podpisz list poparcia w obronie zwalnianego związkowca!
Opublikowano dnia 16.08.2018 12:05
Oświadczenie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

własne
Pragniemy poinformować, że Jysk Polska Sp. z o.o. zamierza rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony ze swoim pracownikiem a naszym Kolegą Tomaszem Jamrozikiem, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Jysk Polska Sp. z o.o.

W piśmie z dnia 9.08.2018 r. pracodawca twierdzi, że  następuje to z winy pracownika oraz twierdzi, że powodem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia jest poważne naruszenie przez kolegę Tomasza Jamrozika podstawowych obowiązków pracowniczych, a mianowicie obowiązku lojalność i uczciwość wobec pracodawcy rozumianego jako obowiązek dbania o dobro miejsca pracy i ochronę jego mienia (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy) oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy ( artykuł 100 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy).
Podstawowym zarzutem pracodawcy wobec naszego lidera zakładowego  jest to, że Tomasz świadomie i celowo wprowadził w błąd pracodawcę, wykazując w latach 2016 - 2017 (w szczególności od listopada 2016 do marca 2017) nieprawdziwe i zawyżone liczby członków NSZZ "Solidarność" w JYSK Polska Sp. z o.o.
Miało to doprowadzić do zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w niewłaściwym  wymiarze i niekorzystnej regulacji dla spółki JYSK Polska Sp. z o.o. w formie zapłaty wynagrodzenia za pracę w nienależnej wysokości.

Zgodnie z art. 52 § 3 Kodeksu pracy, pracodawca zwrócił się do naszego Związku w Jysk Polska Sp. z o.o. o opinię na temat zasadności rozwiązania umowy. Nasz związek  zdecydowanie sprzeciwił się zamiarom pracodawcy. Należy podkreślić, że powód wskazany w liście pracodawcy z dnia 09.08.2018 r., dotyczący rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z Kol. Tomaszem Jamrozikiem jest nieprawdziwy, bezpodstawny oraz nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Faktyczną przyczyną zamiaru rozwiązania stosunku pracy z Przewodniczącym naszego Związku w Jysk Polska Sp. z o.o. jest w naszej ocenie tylko jego silna działalność związkowa.

Należy podkreślić, że okoliczności wskazane przez pracodawcę jako przyczyna zamiaru rozwiązania umowy o pracę z Kolegą Tomaszem Jamrozikiem były i są badane przez Prokuraturę Rejonową w Radomsku. Postępowanie przygotowawcze przeciwko Tomaszowi w sprawie sygn. akt PR. Ds. 2651.2016 dotyczącej czynów podlegających karze na podstawie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego zostało umorzone z powodu braku oznak zakazanego działania. W wyniku złożonej przez pracodawcę skargi, sprawa jest ponownie rozpatrywana przez prokuraturę okręgową, ale obecnie nie ma żadnych podstaw ani faktycznych, ani prawnych do uznania, że kolega Tomasz Jamrozik w latach 2016-2017 (w szczególności od listopada 2016 r. do  marca 2017 r.) miał wprowadzić w błąd Jysk, przesyłając pracodawcy nieprawdziwą i zawyżoną liczbę członków NSZZ "Solidarność" w JYSK Polska Sp. z o.o.
Naszym zdaniem, od dłuższego czasu dążąc do obejścia przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881), Jysk stara się uzyskać listę członków naszego związku zawodowego w JYSK Polska Sp. z o.o., w celu ich dalszego nękania i dyskryminowania. Jesteśmy przekonani, że wszczęte postępowanie przygotowawcze i oskarżenie kol. Tomasza Jamrozika o wyżej wymienione działania, a także chęć rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy mają jedynie na celu pozbycie się niewygodnego pracownika, który walczy o prawa pracownicze.
Jesteśmy przekonani, że nasz związek reprezentowany przez kol. Tomasza Jamrozika zawsze działa w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto nie tylko Kol. Tomasz Jamrozik korzysta ze zwolnienia z obowiązku pracy, zachowując prawo do wynagrodzenia, ale także inni członkowie Zarządu NSZZ "Solidarność".
Należy również podkreślić, że informacje o wielkości naszego związku w Jysk Polska Sp. z o.o. były w imieniu Komisji Zakładowej składane przez Tomasza Jamrozika co kwartał. Dlatego przypisywanie Kol. Tomaszowi Jamrozikowi zarzutu kłamstwa lub rzekomego zawyżania liczby członków w celu wyłudzenia wynagrodzenia za tak zwane "godziny związkowe" są całkowicie bezpodstawne i niesprawiedliwe. 

Najważniejszym argumentem wskazującym, że pracodawca wyłącznie chce się pozbyć dobrego, silnego i niezależnego związkowca jest następujący fakt: nawiązując do okresu wskazanego przez pracodawcę, w którym Kol. Tomasz Jamrozik miałby poważnie naruszyć podstawowe obowiązki pracownicze należy podkreślić, że zgodnie z art. 52 § 2 polskiego Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od otrzymania przez pracodawcę informacji o okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy.
W związku z powyższym ewentualne rozwiązanie umowy o pracę z kol. Tomaszem Jamrozikiem bez wypowiedzenia, z winy pracownika, jest nie do przyjęcia, ponieważ pracodawca wskazał dwa lata temu, że są mu znane okoliczności, którymi chce uzasadnić rozwiązanie umowy, ponieważ dokonał ich zgłoszenia do prokuratury  w Radomsku w 2016 r.

Uważamy, że duński pracodawca działa wbrew polskiemu ustawodawstwu, a także działa przeciwko korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, która wydawała się być wdrożona w firmie Jysk. 
Zachowanie Jysk stoi również w sprzeczności z przyjętymi w Jysk tzw. „JYSK VALUES (wartości Jyska)”. W rzeczywistości nie jest okazywany szacunek dla tych wartości. 
Sądzimy, że pracodawca obawia się, że będzie widoczne, iż naruszają europejskie i krajowe prawo dotyczące europejskiej rady zakładowej. Kolega Tomasz Jamrozik jakiś czas temu, wraz ze słowackimi kolegami, wysłał list do kierownictwa firmy Jysk, aby zainicjować utworzenie ERZ w JYSK. To, co teraz widzimy, przeszkadza w tworzeniu ERZ, a pozbycie się Tomasza Jamrozika z firmy znacznie ułatwiłoby to przeszkadzanie.

Jesteśmy przekonani, że odwołanie Kol. Tomasza Jamrozika z pracy to także zemsta za jego skuteczne działania na rzecz ochrony godności pracowników i praw pracowniczych w Jysk Polska Sp. z o.o. Dlatego prosimy o wsparcie dla naszego Kolegi Tomasza Jamrozika, aby obronić go przed zwolnieniem z pracy w Jysk Polska Sp. z o.o. W załączeniu znajduje się list do podpisania. Prosimy Was o jego wysłanie do kierownictwa Jysk w Danii i w Polsce. Prosimy Was o okazanie solidarności!

----------------------------

Aby wyrazić solidarność z kolegą Tomaszem Jamrozikiem prosimy o  podpisanie dwóch listów poparcia i wysłanie ich na poniższe adresy:
   1. Jan Bøgh – President and CEO:       JBO@jysk.com     (wersja angielska)
   2. Piotr Padalak – General Director Jysk Poland:        pp@jysk.com      (wersja polska) 

----------------------------
                              
 Pan Piotr Padalak
Dyrektor Generalny
JYSK Polska
ul. Meteorytowa 13
80-299 Gdańsk
 

                                                                                       
Z ogromnym oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o tym, że Kolega Tomasz Jamrozik, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Jysk Polska Sp. z o.o.  ma zostać zwolniony z pracy. W naszej ocenie jedynym powodem zamiaru zwolnienia Tomasz Jamrozika jest jego działalność związkowa.  Takie praktyki są absolutnie niedopuszczalne w Europie oraz są sprzeczne z europejskimi standardami pracy. Domagamy się, aby Tomasz Jamrozik pozostał na swoim miejscu pracy, a także wymagamy poszanowania i przestrzegania praw związków zawodowych przez Jysk.
Wyrażamy naszą solidarność z Kolegą Tomaszem Jamrozikiem oraz innymi związkowcami walczącymi o prawa pracownicze i związkowe  w Jysk Polska. Dostrzegamy problem w Polsce, w której Jysk stosuje wrogą  politykę wobec związków zawodowych, przeciwko NSZZ „Solidarność” oraz unika prawdziwego dialogu społecznego. Nie chcemy, by pracownicy byli wyłącznie narzędziem do generowania zysków. Pracodawca powinien przestrzegać polskiego prawa i norm europejskich, co oznacza również poszanowanie praw pracowników i związkowców.
Domagamy się odstąpienia od zamiaru zwolnienia kolegi Tomasza Jamrozika z pracy!
 
Z poważaniem,

----------------------------
Mr. Jan Bøgh
Head of the Board of Jysk
Denmark
JYSK A/S
Sødalsparken 18 · 8220 Brabrand
 
 
Dear Sir,
 
We are very indigant and angry to  have learnt that Colleague Tomasz Jamrozik, who is NSZZ “Solidarność” TU Leader in Jysk Poland Ltd. and the member of UNI affiliate NSZZ “Solidarność” Commerce in Poland is going to be dismissed, for his union activities. Such practices are absolutely unacceptable in Europe and they are against European labour standards. We demand that he stays in his workplace and we demand respect for Unions’ rights and compliance with law by Jysk.
 
We express our solidarity with Colleague Tomasz Jamrozik and with other Unionists who are fighting for unionists and workers’ rights in Jysk. We see the problem in Poland where Jysk use hostile policies towards  unions, against NSZZ “Solidarity” Union and avoids real social dialogue. We don’t want the workers to be only the tool to make the  profit. The employer should observe polish law and European standards which means also respecting workers and unionists’ rights.
 
We demand to withdraw the dismissal of Tomasz Jamrozik. We want Colleague Tomasz Jamrozik to stay at work in Jysk Poland.
 
Yours sincerely,

 
Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo Konferencja "Układy zbiorowe drogą do społecznej gospodarki rynkowej" - Piotr Duda
Blogi
avatar
Kamil
Grover

Kamil Grover: Rosja? Czy „inne szatany”? Czyli o tym, co najbardziej niszczy Amerykę.
Antytrumpowska opozycja działa bowiem wbrew prawdzie i wbrew zdrowemu rozsądkowi (o przyzwoitości nie wspominam). Już parokrotnie wskazywałem w postach na powody dla których zarzuty o wspieraniu Trumpa przez Kreml należy uznać za SKRAJNIE NIEDORZECZNE.Wręcz absurdalne. A to pw. dlatego, że – mówiąc skrótowo - zwycięstwo Trumpa jest CAŁKOWICIE sprzeczne z planami Rosji. Oczywistym jest przecież, że nie leży w jej interesie wspieranie polityka, który za główny cel swojej prezydentury uznał odrodzenie Ameryki i uczynienie jej na powrót WIELKĄ. Zdecydował postawić narodowe interesy kraju ponad wszystkie inne polityczne kalkulacje, w tym ponad profity jakich Ameryka udzielała sojusznikom. 
avatar
Jerzy
Bukowski

Jerzy Bukowski: Ależ oni się męczą!
Najczęstszą reakcją jest obojętność, rozbawienie, zdarza się i agresja.
avatar
Ryszard
Czarnecki

Prorocze słowa: "bez polskich głosów von der Leyen nie będzie wybrana"
Nie żebym był prorokiem, ale znam polityczna matematykę w europarlamencie i przewidziałem, że wybór kandydatki Rady Europejskiej na stanowisko szefa Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen dokonać się może wyłącznie dzięki głosom Polaków, a konkretnie europosłów PiS. Oto dowód (jeden z kilku!) w postaci wywiadu, jakiego udzieliłem red. Krzysztofowi Grzesiowskiemu dla Programu 1 Polskiego Radia, a ściślej dla magazynu „Polska i świat”.

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.