REKLAMA

Co po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa? Jak będzie zarządzane mienie państwowe?

Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym; Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym; o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,przedłożone przez ministra skarbu państwa.
 Co po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa? Jak będzie zarządzane mienie państwowe?
/ Pixabay.com/CC0
Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów.

Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

 
 • Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa â projekt ustawy zawiera przepisy związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją, a także regulacje dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania. Według ostrożnych szacunków likwidacja MSP przyniesie 100 mln zł oszczędności rocznie, co w perspektywie 10 lat oznacza ok. 1 mld zł środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację innych zadań.
 •  
 •  Zniesienie działu Skarb Państwa oraz konsekwentnie â wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
 •  
 •  Przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa â projekt przewiduje uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa. W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień.
 •  
 •  Korekta mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa â projekt zawiera zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra skarbu państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa.
 •  
 •  Zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmiana zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

 Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:
 •  Uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów.
 •  
 •  Utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.
 •  
 •  Podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa.
 •  
 •  Odejście od uzależniania sposobu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach, od sztywno określonego poziomu zaangażowania kapitałowego lub sposobu powstania danej spółki. Oznacza to, że organy reprezentujące w spółkach Skarb Państwa, będą musiały działać na zasadach rynkowych i  właścicielskich â tj. adekwatnie do faktycznego poziomu kontroli nad danym podmiotem, opartego na uprawnieniach właścicielskich.
 •  
 • Precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego.
 •  
 •  Zmiana modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnacja z prywatyzacji bezpośredniej â projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.
 •  
 •  Wyodrębnienie jednolitej grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera.
 •  
 •  Jednym z efektów wprowadzonych zmian będzie długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego oraz poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Najważniejsze założenia dotyczące projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (nowa ustawa zastąpi ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.):
 
 • Utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie zastępowała polskie państwo (w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa) w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna zapewni też tym osobom i podmiotom dostęp do fachowej pomocy prawnej. Rozwiązanie to ograniczy koszty oraz podniesie jakość ochrony prawnej;
 •  
 •  Stworzenie fachowego zaplecza analitycznego i prawnego dla prezesa Rady Ministrów. Prokuratoria będzie opracowywała dla szefa rządu stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.
 •  
 • Wprowadzenie obowiązku opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł.
 •  
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.
 •  
 •  Zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów.
 •  
 •  Stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 •  
 •  Stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów kompetencyjnych, dotyczących reprezentacji procesowej Skarbu Państwa.
 •  
 •  Stworzenie sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej dla określonych w ustawie osób prawnych, innych niż Skarb Państwa.
Biuro Informacyjne Rządu

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura