Konferencja "Zamówienia Publiczne Okiem Partnerów Społecznych"

29 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbędzie się konferencja "Zamówienia Publiczne Okiem Partnerów Społecznych".
 Konferencja "Zamówienia Publiczne Okiem Partnerów Społecznych"
/ RDS
Uprzejmie zapraszamy wszystkich członków naszego Związku. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 26 listopada br. na adres rds@cpsdialog.gov.pl


Program konferencji:

PANEL I
Tytuł: Rola partnerów społecznych w kreowaniu polityki zamówień publicznych – dotychczasowe doświadczenia
Opis: Celem dyskusji będzie przedstawienie roli partnerów społecznych w pracach nad rozwiązaniami ułatwiającymi funkcjonowanie zamówień publicznych, ze wskazaniem zebranych doświadczeń, oraz dalszych rekomendacji do prac.

PANEL II
Tytuł: Klauzule społeczne – jak zwiększyć rolę aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych
Opis: Instytucje publiczne powinny poprzez zamówienia publiczne nie tylko dokonywać zakupów, ale także realizować politykę społeczną i środowiskową. Wymagają tego wyzwania związane m.in. z potrzebą aktywizacji grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz zwiększenia innowacyjności gospodarki, jak również konieczność przekształcenia jej w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Jednym z narzędzi, które instytucje publiczne mogą zastosować w celu realizacji ww. polityk są klauzule społeczne. Czy nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r. spowodowała zmianę praktyk zamawiających i zwiększenie skali wykorzystania klauzul społecznych oraz kryteriów prośrodowiskowych w zamówieniach publicznych? Jaka jest jakość realizacji tych klauzul? Czy nadal istnieją bariery stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych i jakie działania należy podjąć aby je przezwyciężyć? Czy do nowego prawa zamówień publicznych należy wprowadzić nowe klauzule społeczne?

PANEL III
Tytuł: Jakość realizacji wymogu zatrudnienia w zamówieniach publicznych
Analiza dokumentacji na rynku zamówień publicznych przeprowadzona pod kątem obecności i właściwego zastosowania wymogu zatrudnienia wykazała wiele błędów. Zamawiający nieprawidłowo określają zakres osób objętych wymogiem zatrudnienia, natomiast wykonawcy stosują niezgodne z prawem praktyki w celu ominięcia wymogu. Jaki jest zakres tych nieprawidłowości? Czy naprawa tego stanu rzeczy wymaga zmian legislacyjnych, czy też wystarczą skuteczne i aktywne działania pozalegislacyjne?

PANEL IV
Tytuł: Funkcja in-house w realizacji zadań publicznych
Opis: Uprawnienia zamawiających publicznych do kształtowania rynku w kontekście podstawowych celów regulacji dotyczących zamówień publicznych – konkurencyjność, innowacyjność, realizacja zadań publicznych. Dotychczasowe doświadczenia i wynikające z nich wnioski w kontekście ewentualnej potrzeby nowej regulacji.

Prezentacja raportu dot. MŚP
Rada Dialogu Społecznego zleciła wykonanie ekspertyzy na potrzeby prac doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS w zakresie zabezpieczenia interesu pracowników i pracodawców w nowej ustawie prawo zamówień publicznych. Ekspertyza zostanie zaprezentowana przez Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika.

Ekspertyza obejmowała następujący zakres tematyczny:
1) bariery dostępu do zamówień publicznych MŚP w Polsce (ekspertyza obejmująca badanie ankietowe);
2) rekomendacja promowania MŚP w zamówieniach publicznych – przegląd praktyk oraz regulacji w innych krajach;
3) udzielanie zamówień publicznych poniżej tzw. progów unijnych w innych krajach Unii Europejskiej – analiza prawno-porównawcza;
4) stosowanie negocjacyjnych trybów udzielania zamówień publicznych oraz dialogu technicznego w wybranych państwach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Francja, Wielka Brytania) – analiza prawno-porównawcza.

PANEL V
Tytuł: Rola mediacji w zamówieniach publicznych
Opis: W trakcie panelu omówione zostaną kwestie związane z celowością wprowadzenia do przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązku podjęcia przedsądowej mediacji we wstępnej fazie zidentyfikowania powstałego sporu. Ustawodawca polski wprowadził mediacje do kpc już w 2006. Później nowelą z 2016 gruntownie ją zmodyfikował i w obecnym kształcie można stosować ją w zasadzie w każdym postępowaniu, które może zakończyć się ugodą. Natomiast wydaje się, że zarówno Zamawiający jak i Oferenci/Wykonawcy nie będą stosować polubownych rozwiązań dobrowolnie przede wszystkim z uwagi na fakt, że ich nie znają. Ustawodawca mógłby wprowadzić do przepisów obowiązek podjęcia próby mediacji, co z pewnością wpłynęłoby korzystnie na rozwiązywanie sporów na gruncie realizacji zamówień z zakresu prawa zamówień publicznych. Możliwość taka współgra idealnie ze zmianami, które wprowadzone zostały do Ustawy o dyscyplinie finansów publicznych i o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z 2017 r. Dodatkowo mediacja wpłynęłaby na obniżenie wysokich kosztów postępowań sądowych zarówno po stronie powodów i pozwanych jak i bardzo wysokich kosztów samego wymiaru sprawiedliwości. Nie do przeoczenia jest również fakt, iż współpraca pomiędzy Zamawiającym a Oferentem trwa i dla wszystkich byłoby korzystne, aby spory dotyczące wykonywania łączącej ich umowy, były rozwiązywane w drodze polubownej ułatwiającej ich współpracę w przyszłości.
 

pm


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe