REKLAMA

Legalność obostrzeń wprowadzanych w szkołach. Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości

Do Instytutu Ordo Iuris napływają liczne zgłoszenia w związku z wątpliwościami dotyczącymi legalności kształtowania przepisów wewnętrznych w szkole, na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspekcji Sanitarnej. Wątpliwości wynikają z braku podania na stronach rządowych podstaw prawnych wprowadzanych restrykcji. Prawnicy Instytutu przypominają o konstytucyjnie zagwarantowanym prawie ucznia do nauki oraz o obowiązku nauczyciela, aby ten w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierował się dobrem uczniów. Instytut wskazuje, że obowiązek odbycia kwarantanny powstaje z dniem otrzymania decyzji administracyjnej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która może zostać doręczona odbiorcy pisemnie lub ustnie (np. telefonicznie).
szkoła Legalność obostrzeń wprowadzanych w szkołach. Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości
szkoła / morguefile.com

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Analiza stanowi odpowiedź na liczne pytania ze strony rodziców uczniów, dotyczące prawa dyrektora szkoły do wprowadzenia regulacji wewnętrznych na podstawie wytycznych ministerialnych. Prawnicy Ordo Iuris wyjaśniają także, jakie procedury towarzyszą po potwierdzeniu obecności wirusa SARS-CoV-2 u ucznia szkoły oraz w jaki sposób przetwarzane są dane i informacje na temat ucznia w ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego. Omówiona została też problematyka procedury zawieszenia zajęć szkolnych, jak również sposób informowania przez instytucje publiczne o wydaniu decyzji administracyjnej dotyczącej objęcia kwarantanną.

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r., dyrektor szkoły uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Na jego podstawie, placówki szkolne wdrażać mogą wewnętrzne regulacje oparte chociażby na Wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Według rozporządzenia, szkoła może zostać zobowiązana do przekazania danych osób z tzw. „kontaktu” z osobą zakażoną. Ponadto, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Z kolei, w sytuacji, gdy jeden z uczniów został skierowany na kwarantannę, a jednocześnie nie ma decyzji szkoły co do organizacji zajęć dla klasy w trybie hybrydowym, wychowawca bądź nauczyciele, mając na uwadze dobro ucznia, powinni przesyłać mu materiały do nauki w domu.

„Pytania kierowane do Instytutu przez rodziców uczniów są jak najbardziej uzasadnione. Na stronach rządowych brak jest bowiem jakiejkolwiek informacji, na jakiej podstawie prawnej dyrekcja szkoły może wdrażać w placówce wytyczne ministerialne lub Głównego Inspektora Sanitarnego. Powszechnie wiadomo, że wytyczne nie stanowią źródła prawa, zatem zasadne są wątpliwości natury legalistycznej, czy dyrektor kreując prawo wewnętrzne, może wprowadzać pewne obostrzenia kierując się takimi wytycznymi. Informacje na stronach rządowych, a dotyczące funkcjonujących obostrzeń winny być opatrzone podstawami prawnymi ich wprowadzenia. Bez wątpienia, zamieszczenie wspomnianych podstaw, spowodowałoby większe zaufanie obywatela do Państwa - podkreślił Witold Łukasik z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris od samego początku epidemii COVID-19 aktywnie funkcjonował w zakresie poradnictwa prawnego dotyczącego praw i obowiązków obywatela w obliczu wprowadzanych to kolejno obostrzeń. Od marca 2020 roku Instytut wydał 3 poradniki prawne, które na bieżąco aktualizował. Ponadto opublikował 10 analiz prawnych, jedno memorandum, opinię prawną. Wydał również 2 stanowiska oraz opublikował 4 komentarze odnoszące się do bieżących sytuacji. Tylko od 23 marca 2020 r. do końca maja 2020 r. zostało udzielonych 719 odpowiedzi mailowych na zapytania mailowe oraz telefoniczne związane z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19.

Ponadto w 27 sprawach, prawnicy Ordo Iuris odpowiedzieli na wiadomości mailowe osób mających wątpliwości co do legalności działań instytucji publicznych w procesie kierowania na obowiązkową kwarantannę, każdorazowo dokonując oraz wysyłając indywidualną analizę prawną.


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura