Dziś 25. rocznica ratyfikacji Konkordatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską

23 lutego 1998 r. – po pięcioletniej walce z parlamentarną lewicą – został ratyfikowany Konkordat pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. W tym dniu w Warszawie dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a w Watykanie ratyfikował go Jan Paweł II. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 25 marca. Konkordat wszedł w życie miesiąc później 25 kwietnia 1998 r.
Podpisanie konkordatu w 1993 roku Dziś 25. rocznica ratyfikacji Konkordatu pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską
Podpisanie konkordatu w 1993 roku / YT print screen/Junior126p

Konkordat pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską został podpisany 28 lipca 1993 r. Dokument sygnował Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych polskiego rządu i abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Konkordat uregulował w formie umowy międzynarodowej relacje między państwem a Kościołem w Polsce w oparciu o zasadę „wzajemnej niezależności i autonomii”. Krótko mówiąc zasada ta potwierdza rozdział Kościoła od państwa, ale w takiej formie, która umożliwia współpracę dla dobra obywateli. Polski konkordat był pierwszą umową państwa postkomunistycznego ze Stolicą Apostolską. Jego przyjęcie - po 48 latach od zerwania konkordatu przez władze PRL w 1945 r., oznaczało – jak to skomentowała Hanna Suchocka - potwierdzenie przynależności Polski do świata Zachodu. Polski konkordat jest jednym z najnowocześniejszych we współczesnym świecie, opiera się na współczesnej doktrynie prawa międzynarodowego oraz relacjach Kościoła do świata polityki zdefiniowanych podczas Soboru Watykańskiego II. Wydawało się, że ratyfikacja konkordatu ze Stolicą Apostolską przez polski Sejm będzie kwestią oczywistą i szybko wejdzie on w życie. Jednak na skutek nie zrozumienia wartości tej umowy parlamentarnej obstrukcji ze strony postkomunistycznej lewicy, ratyfikacja dokumentu nastąpiła dopiero w 5 lat później.

Czym jest konkordat i czemu służy?

W tradycji prawa międzynarodowego jest przyjęte, że status Kościoła katolickiego w danym kraju jest regulowany na mocy umowy, czyli konkordatu ze Stolicą Apostolską, jako centralnym zarządem Kościoła. Konkordat zawiera regulacje dotyczące statusu prawnego Kościoła i jego relacji z państwem oraz gwarancje praw ludzi wierzących. Status umowy międzynarodowej gwarantuje większą stabilność w tej sferze niż ustawy na poziomie krajowym.

Konkordaty można podzielić na: całościowe – regulujące szeroki zakres spraw interesujących państwo i Kościół oraz konkordaty parcjalne – regulujące tylko wybrane zagadnienia we wzajemnych stosunkach. Polski konkordat należy do konkordatów całościowych.

Pierwszą kwestią w każdym konkordacie jest zdefiniowanie typu relacji jakie obowiązują pomiędzy państwem a Kościołem oraz miejscem Kościoła w rzeczywistości publicznej w danym kraju.

W tradycji europejskiej występują trzy modele w tej dziedzinie:

Model państwa wyznaniowego, gdzie istnieje ścisły związek państwa i Kościoła. Określona religia bądź wyznanie ma status religii państwowej. Dany Kościół jest uprzywilejowany w stosunku do innych oraz zazwyczaj jest finansowany przez państwo. Duchowni mają status analogiczny do państwowych urzędników. Taki model istnieje wciąż na gruncie prawosławnym, np. w Grecji. Kościół katolicki odrzuca go zdecydowanie od czasów Soboru Watykańskiego II.

Drugi, skrajnie odmienny model, to model „świeckości” (laïcité), zwany też radykalnym rozdziałem państwa i Kościoła. Zasada świeckości ma charakter konstytucyjny i interpretowana jest jako nakaz pełnej neutralności państwa wobec kwestii religijnych. Świeckość rozumiana jest w ten sposób, że instytucje państwa oraz przestrzeń publiczna muszą być całkowicie wolna od symboli bądź innych elementów religijnych. Nie jest więc możliwa np. nauka religii w szkole publicznej bądź inne elementy wyznaniowe, takie jak chociażby obecność krzyża. Wierni co prawda maja pełną wolność wyznawania swej religii, ale tylko w przestrzeni sakralnej (należącej do określonego Kościoła) bądź prywatnej. Model radykalnej separacji istnieje w praktyce tylko we Francji.

Trzeci model jest definiowany jako „przyjazny rozdział” Kościoła i państwa. Wzajemne relacje państwa i Kościoła bazują na założeniu, że podmioty te pozostają rozdzielone i autonomiczne, żaden nie jest podporządkowany drugiemu. Ale możliwe są różne formy współpracy - dla „dobra wspólnego” wszystkich obywateli. Kościoły cieszą się daleko posunięta autonomią, mogą rządzić się własnym prawem, a o obecności elementów religijnych w życiu publicznym nie decyduje państwo lecz sami obywatele. Dzięki temu nauczanie religii jest możliwe w systemie państwowej edukacji, Kościoły mają zagwarantowaną obecność w mediach publicznych, a kapelani mogą być zatrudniani w państwowych szpitalach czy więzieniach. Możliwe jest też zbieranie podatków na Kościoły przy pośrednictwie państwa. Taki model jest najbardziej powszechny i występuje w większości krajów europejskich. Polska przyjęła go w 1989 r., co ostatecznie zostało potwierdzone w konkordacie ze Stolicą Apostolską.

Droga do konkordatu

Wstępne prace nad przygotowaniem umowy (konwencji) miedzy PRL a Stolicą Apostolską rozpoczęto w 1987 r., kiedy dostrzec można było symptomy osłabienia reżimu komunistycznego w Polsce, a w ZSRR rozpoczęła się pierestrojka. W związku z tym ekipa gen. Jaruzelskiego zaczęła poszukiwać nowych rozwiązań, które w końcu doprowadziły do okrągłego stołu. Była też gotowa na ustępstwa wobec Kościoła, licząc że dzięki temu Kościół będzie się mniej angażować się na rzecz demokratycznej opozycji i stanie się gwarantem spokoju społecznego. Kiedy jednak w 1989 r. proces demokratycznych przemian zaczął szybko postępować, Jan Paweł II wstrzymał prace nad konwencją z rządem PRL, gdyż uważał, że na dalszym etapie można będzie wynegocjować rozwiązania bardziej odpowiadające porządkowi demokratycznemu, czyli możliwe będzie zawarcie pełnego konkordatu. W sposób tymczasowy relacje państwo-Kościół zostały uregulowane na mocy ustaw przyjętych przez Sejm w maju 1989 r., które gwarantowały Kościołowi faktyczną swobodę działania oraz początek rewindykacji zagrabionego majątku.

Negocjacje nad konkordatem rozpoczęły się po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską oraz przyjeździe nuncjusza do Warszawy w osobie abp. Józefa Kowalczyka. 25 października 1991 nuncjusz przesłał polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Krzysztofowi Skubiszewskiemu projekt konkordatu. Polska strona uważała jednak, że opracuje własny projekt. Upadek rządu Tadeusza Mazowieckiego, a następnie krótkie okresy rządów Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego odwlekły te prace. Do włączenia się państwa w sprawę konkordatu doszło po objęciu funkcji premiera przez Hannę Suchocką. 24 marca 1993 r. min. Skubiszewski przekazał polski projekt i stał się on podstawą dalszych negocjacji. 8 lipca tekst został zaaprobowany przez Jana Pawła II, co umożliwiło jego podpisanie w trzy tygodnie później.

Co zawiera polski konkordat?

Dzięki przyjęciu konkordatu Polska znalazła się w kręgu demokratycznych państw europejskich, w których relacje Kościoła z państwem mają charakter „przyjaznego rozdziału”. Podstawową zasadą polskiego konkordatu jest zasada „niezależności i autonomii” państwa i Kościoła, wypracowana w trakcie Soboru Watykańskiego II. Oznacza ona rozdział tych rzeczywistości, ale w polskim konkordacie to słowo nie widnieje, ze względu na złe skojarzenia z epoki komunizmu.

Konkordat uznaje osobowość prawną struktur Kościoła katolickiego, respektując prawo kierowania się przez Kościół swym wewnętrznym prawem (kanonicznym). Przyznaje też Kościołowi prawo do obsadzania urzędów kościelnych ‒ bez uprzedniej zgody władzy świeckiej.

Umowa ze Stolicą Apostolską gwarantuje Kościołowi swobodę w organizacji kultu publicznego jak i nienaruszalność cmentarzy katolickich oraz prawo do organizacji opieki duszpasterskiej w szpitalach, zakładach opieki społecznej, więzieniach oraz istnienie duszpasterstwa wojskowego (ordynariat polowy). Wprowadza uznawanie skutków cywilnych małżeństwa sakramentalnego – tzw. małżeństwa konkordatowe.

Uznając prawo rodziców do wychowywania dzieci, konkordat gwarantuje naukę religii (na zasadzie dobrowolności) w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez administrację państwową i samorządową, jak również prawo do prowadzenia przez Kościół własnych szkół, w tym wyższych. Gwarantuje Kościołowi posiadanie własnych środków przekazu oraz emitowanie swych programów w publicznej radiofonii i telewizji.

Korzystny także dla państwa

Konkordat jest korzystny dla państwa, gdyż mimo przyznania Kościołowi prawa do kierowania się własnym prawem, zobowiązuje Kościół do pełnego poszanowania prawa polskiego. Konkordat stanowi ponadto, że biskupi sprawujący jurysdykcję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (poza legatem papieskim) będą obywatelami polskimi, a żaden biskup należący do Konferencji Episkopatu Polski nie będzie jednocześnie członkiem innej konferencji biskupiej. Żadna też część terytorium polskiego nie będzie włączona do diecezji lub prowincji kościelnej mającej stolicę poza granicami.

Konkordat nie narusza zasady równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych, ale zawiera zobowiązanie do rozszerzenia na nie gwarancji, jakie zostały przyznane Kościołowi katolickiemu.

5-letnia obstrukcja lewicy

Wprowadzenie w życie konkordatu uniemożliwił upadek rządu Suchockiej oraz wygrana w wyborach do Sejmu we wrześniu 1993 r. koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy, co otworzyło pięcioletni okres dyskusji uniemożliwiających jego ratyfikację. Sytuacja miała charakter paradoksalny, gdyż poszczególne rządy oraz prezydenci RP opowiadały się za ratyfikacją, natomiast była ona blokowana na terenie parlamentu. Politycy lewicy, kierując się antykościelnymi stereotypami, nie byli w stanie przyjąć rozwiązań obowiązujących w demokratycznych krajach Europy.

Ze strony Konferencji Episkopatu Polski bezzasadność krytyki ze strony lewicy wykazywał nieustanie jej sekretarz generalny bp Tadeusz Pieronek, który jednocześnie prowadził rozmowy ze stroną rządową oraz kolejnymi prezydentami: Lechem Wałęsą oraz Aleksandrem Kwaśniewskim. Obaj sprawujący wówczas władzę prezydenci – niezależnie od istniejących między nimi różnic - podobnie jak rząd opowiadali się za ratyfikacją Konkordatu. Wałęsa decyzje Sejmu zaskarżył nawet do Trybunału Konstytucyjnego. Charakterystyczne jest, że Kwaśniewski w okresie swej kampanii wyborczej ostro krytykował konkordat, chcąc zdobyć glosy lewicy, natomiast po wyborze na prezydenta zmienił stanowisko, licząc na zdobycie szerszego poparcia oraz nie chcąc się kompromitować na płaszczyźnie międzynarodowej.

Sejmowa komisja nadzwyczajna we wrześniu 1994 r. uznała, że co prawda ratyfikacja umowy ze Stolicą Apostolską „byłaby możliwa przed uchwaleniem nowej konstytucji, jeśli dokonane zostałyby niezbędne zmiany w prawie polskim, a rząd i Stolica Apostolska wymieniłyby listy intencyjne, w których dokonano by interpretacji zapisów traktatu budzących wątpliwości”. W odpowiedzi na to nuncjusz Kowalczyk oświadczył, że Stolica Apostolska nie zgodzi się na renegocjację umowy oraz nie będzie sporządzać żadnych dodatkowych wyjaśnień bądź uzupełnień zapisów konkordatowych.

Wydawało się, że impas wokół ratyfikacji konkordatu został przełamany po przyjęciu projektu nowej Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe 22 marca 1997 r. 15 kwietnia 1997 r. Rada Ministrów RP przyjęła „Deklarację w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską”. Dodatkowo w maju 1997 r. rząd przekazał do Sejmu projekty ustaw „okołokonkordatowych”, które miały dostosować niektóre polskie ustawy do zapisów konkordatu. Jednak burzliwa w Sejmie dyskusja uniemożliwiła ich przyjęcie.

Ratyfikacja

Ratyfikacja Konkordatu stała się możliwa dopiero wraz z nową kompozycją Parlamentu, kiedy większość uzyskały partie „solidarnościowe”: AWS i Unia Wolności. Umowa ze Stolicą Apostolską została przyjęta przez Sejm 8 stycznia 1998 r., przez Senat 22 stycznia. Ratyfikacja Konkordatu nastąpiła 23 lutego 1998 r. Ze trony Stolicy Apostolskiej dokonał jej Jan Paweł II a ze strony Rzeczypospolitej Polskiej prezydent Aleksander Kwaśniewski.

25 marca nastąpiła w Watykanie uroczysta wymiana dokumentów ratyfikacyjnych przez premiera Jerzego Buzka i Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano.

Marcin Przeciszewski / Warszawa


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Lekarze walczą o życie żony Dawida Kubackiego. Iga Świątek przekazała wiadomość Wiadomości
Lekarze walczą o życie żony Dawida Kubackiego. Iga Świątek przekazała wiadomość

Dawid Kubacki wycofał się niespodziewanie z niedzielnych zawodów Pucharu Świata w norweskim Vikersund, a przyczyną decyzji była choroba jego małżonki. Do skoczka spływają słowa wsparcia z całego świata. Głos zabrała również Iga Świątek.

Kaczyński wygrał w sądzie. Jest odpowiedź Sikorskiego Wiadomości
Kaczyński wygrał w sądzie. Jest odpowiedź Sikorskiego

Od pozytywnego dla Jarosława Kaczyńskiego wyroku w pierwszej instancji oczywiście się odwołam - zapowiedział w mediach społecznościowych europoseł Radosław Sikorski po wyroku sądu, który zobowiązał go do zamieszczenia przeprosin dla szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Jesteście ignorantami. Awantura po występie Małgorzaty Rozenek w Dzień Dobry TVN Wiadomości
"Jesteście ignorantami". Awantura po występie Małgorzaty Rozenek w Dzień Dobry TVN

Dzisiejszy wydanie programu "Dzień Dobry TVN" prowadzili Krzysztof Skórzyński i Małgorzata Rozenek. W mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa awantura.

Sikorski ma przeprosić. Kaczyński wygrał w sądzie Wiadomości
Sikorski ma przeprosić. Kaczyński wygrał w sądzie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wygrał sprawę sądową przeciwko Radosławowi Sikorskiemu o ochronę dóbr osobistych - przekazał PAP pełnomocnik szefa PiS mec. Adrian Salus. Chodzi o twitterowy wpis polityka PO, w którym stwierdził, że prezydent Lech Kaczyński "walnie przyczynił się do katastrofy smoleńskiej".

Wspólna lista opozycji? Polityk Razem ostro: „Nie wyobrażam sobie pracować na mandat Nitrasa” Wiadomości
Wspólna lista opozycji? Polityk Razem ostro: „Nie wyobrażam sobie pracować na mandat Nitrasa”

„Nie wyobrażam sobie pracować na mandat Sławomira Nitrasa” – napisał w mediach społecznościowych jeden z członków Rady Krajowej partii Razem Adam Kościelak.

Niepokojące, co dzieje się na granicy. Straż Graniczna wydała komunikat Wiadomości
Niepokojące, co dzieje się na granicy. Straż Graniczna wydała komunikat

W sumie 86 cudzoziemców próbowało w poniedziałek dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. W okolicach Bobrownik i Krynek (Podlaskie) łącznie ponad dwadzieścia osób przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz – podała SG w raporcie z minionej doby.

Nie żyje gwiazda „Harry’ego Pottera” Wiadomości
Nie żyje gwiazda „Harry’ego Pottera”

Nie żyje znany aktor Paul Grant. Zasłynął rolami w „Harrym Potterze” i „Gwiezdnych wojnach”. O jego śmierci poinformowała córka. Miał 56 lat.

Burza w Pałacu Buckingham. Książę William i Kate Middleton są wściekli na króla Karola III. Chodzi o ich dziecko Wiadomości
Burza w Pałacu Buckingham. Książę William i Kate Middleton są wściekli na króla Karola III. Chodzi o ich dziecko

Wielkimi krokami zbliża się koronacja króla Karola III. Jak donosi „Express”, książę William i Kate Middleton są wściekli na króla Karola III. Chodzi o jeden konkretny aspekt podczas ceremonii.

Rzecznik PiS: Chcielibyśmy pójść do wyborów możliwie szerokim obozem Wiadomości
Rzecznik PiS: Chcielibyśmy pójść do wyborów możliwie szerokim obozem

– Chcielibyśmy pójść do wyborów możliwie szerokim obozem, bo formuła Zjednoczonej Prawicy się sprawdziła, choć ostateczne decyzje jeszcze przed nami – podkreślił we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany, czy PiS wystartuje w wyborach z Solidarną Polską i Pawłem Kukizem.

Wiadomości
Czy warto posiadać antyradar we własnym aucie?

Często podróżując po polskich drogach nieuniknione jest trafienie na kontrolę drogową. Najczęściej jest to rutynowa sprawa, jednak każdemu z nas zdarza się popełnić jakieś wykroczenie, z nieuwagi lub pośpiechu. Jeżeli często jesteśmy nieuważni i chcemy uniknąć potencjalnych mandatów i punktów karnych, z pomocą przychodzą nam aplikacje ostrzegające o fotoradarach i kontrolach drogowych. Są to zarówno aplikacje mobilne, jak i dedykowane urządzenia typu antyradar. Co warto o nich wiedzieć?

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe