Dziś jubileusz prof. Wiesława Jana Wysockiego

6 grudnia 2022 roku odbędzie się uroczystość jubileuszowa prof. Wiesława Jana Wysockiego połączona z wręczeniem księgi pamiątkowej Maiestati Rei Publicae Poloniae reddere proprium decus / Majestatowi Rzeczypospolitej Polskiej przywrócić własną chwałę, dedykowanej profesorowi w 70. rocznicę urodzin. Goście uroczystości spotkają się z jubilatem w Centralnym Przystanku Historia IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie o godz. 17.00.
 Dziś jubileusz prof. Wiesława Jana Wysockiego
/ / Prof. Wiesław Wysocki, fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność

Spotkanie będzie retransmitowane na IPNtv na YouTubie.

W spotkaniu wezmą udział:

prof. Wiesław Jan Wysocki, jubilat
Łukasz Kudlicki, dyrektor gabinetu politycznego MON
Filip Frąckowiak, radny m.st. Warszawy, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny
dr Elżbieta Paziewska, historyk samorządu warszawskiego
Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych
prof. Romuald Szeremietiew, Akademia Sztuki Wojennej
Moderator: ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW, redaktor księgi.
Jubileusz zwieńczy koncert barda niepodległościowego Leszka Czajkowskiego.

Wiesław Jan Wysocki
Prof. zw. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Urodzony 18 czerwca 1950 roku w Łowiczu; mieszka w Warszawie.

Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1968 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Helu w Gdańsku. Studiował w Gdańsku, Lublinie i Łodzi. W 1974 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym (specjalizacja w zakresie historii Kościoła) uzyskał magisterium na podstawie pracy pt. Martyrologia duchowieństwa w KL Stutthof 1939–1945. Równolegle studiował filologię polską, którą ukończył w Uniwersytecie Łódzkim w 1978 roku, broniąc pracy pt. Twórczość literacka więźniów Majdanka 1941–1944. W 1981 roku studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uwieńczył obroną rozprawy zatytułowaną Życie religijne więźniów KL Auschwitz w latach 1940–1945. Studium w wersji poszerzonej, pt. Bóg na nieludzkiej ziemi. Życie religijne w hitlerowskich obozach koncentracyjnych (Oświęcim–Majdanek–Stutthof), ukazało się drukiem w 1982 roku (wyd. drugie z 1999 roku). Habilitował się w ATK w 1993 roku dysertacją O. Anicet z Frydlądu, kapucyn 1875–1941. Studium biograficzne. Jedenastego kwietnia 2003 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W 1989 roku przebywał na trzymiesięcznym stypendium naukowym w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Otrzymał dwukrotnie Nagrodę Pokojową im. M. Kolbego i R. Schneidera (1980 i 1982), nagrodę literacką E. Mossmaiera z NRF (1987), nagrodę Varsaviana (2002) oraz Nagrodę im. Jerzego Ślaskiego (2009).

W latach 1995–1996 wykładał historię najnowszą w Wyższej Szkole Służby Społecznej w Suwałkach. Od 1997 roku jest pracownikiem naukowym ATK, dziś Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kieruje Katedrą Historii XIX i XX wieku. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Był członkiem senatu UKSW.

Pracował jako dziennikarz, pedagog, archiwista i urzędnik państwowy.

Współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej w Łowiczu. W 1978 roku sygnował list do E. Gierka w sprawie katolickich stowarzyszeń akademickich. Od 1978 roku był związany ze środowiskami opozycji, m.in. z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela (współpracował z Benedyktem Czumą, Andrzejem Woźnickim, Andrzejem Ostoja-Owsianym i Karolem Głogowskim), Konfederacją Polski Niepodległej, Klubem Politycznym „Wolność i Solidarność”, Klubami Służby Niepodległości, Stowarzyszeniem Opieki nad Więźniami „Patronat”. Współdziałał ze środowiskami niepodległościowymi (m.in. z Wojciechem Ziembińskim) i „rewizjonistami” paxowskimi – Romualdem Szeremietiewem, Tadeuszem Stańskim, Konradem Pstrąg-Bieleńskim, Tadeuszem Jandziszakiem i Tadeuszem Walentynowiczem. Był członkiem Konfederacji Polski Niepodległej. W sierpniu 1980 roku przebywał od początku strajku w Stoczni Gdańskiej i następnie współpracował z prof. Jerzym Łojkiem, kierującym Pracownią Historii Najnowszej w Ośrodku Badań Społecznych Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Zaangażowany w podziemnych strukturach „S” w Łowiczu; m.in. współorganizował poświęcenie sztandaru „S” im. ks. Jerzego Popiełuszki. Przewodniczył miejskiemu Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” w Łowiczu.

Publikował w prasie drugiego obiegu („Wola”, „Opinia”, „ABC” i innych) oraz wydawał szkice historyczne w wydawnictwach podziemnych.

W latach 1981–1989 był nauczycielem w Niższym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie; w latach 1984–1985 prowadził wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Pijarów; uczestniczył w pracach badawczych Archiwum Wschodniego (Ośrodek KARTA).

Współpracował z zespołami i komitetami zajmującymi się upamiętnieniem wydarzeń w postaci pomników, tablic i opracowań oraz utrwalającymi narodową pamięć (m.in. poprzez wbudowanie tablicy katyńskiej w kościele księży Pijarów w Łowiczu, odbudowę pomnika Józefa Piłsudskiego i żołnierzy 10 pp w Łowiczu oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej na cześć patrona koszar 10 pp Łowiczu – marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza, rewaloryzację Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie w 1990 roku, budowę warszawskiego pomnika Ofiar Agresji Sowieckiej 17 IX 1939 – pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, opracowanie wykazu kapelanów zmarłych, poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej i w latach komunistycznych, znajdującego się Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie).

W 1990 roku – jako pracownikowi Urzędu Rady Ministrów – powierzona mu została funkcja sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (pełnił ją przez pół roku, podejmując prace nad przywróceniem lwowskiego Campo Santo – Cmentarza Orląt), a następnie kierował jako redaktor naczelny pismem WP „Żołnierz Polski”, natomiast w latach 1992–1994 był doradcą ministra i wiceministrem w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaś od 1994 roku pracował w MON (do marca 1999 roku – w Ordynariacie Polowym WP na stanowisku dyrektora tamtejszego archiwum i muzeum, a następnie w Departamencie Społeczno-Wychowawczym – Departamencie Wychowania i Promocji Obronności).

W latach 2000–2010 był prezesem Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, która corocznie 17 września organizowała centralne uroczystości przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie, oraz przewodniczył przez dziewięć edycji Olimpiadzie „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku”.

Przewodniczył również Radzie Muzealnej Muzeum Wojska Polskiego i kilkakrotnie uczestniczył w Radzie Muzeum Niepodległości w Warszawie. Inspirował utworzenie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej celi poświęconej bł. o. Honoratowi Koźmińskiemu. Był też członkiem Rady Muzeum Ordynariatu Polowego WP (filia Muzeum m.st. Warszawy) i Muzeum w Łowiczu. Udzielał się we władzach warszawskich Towarzystwa Miłośników Historii (Polskiego Towarzystwa Historycznego), Komitetu Dialogu Episkopatu Polski z Religiami Niechrześcijańskimi, Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, Rady Naukowej Klubu „Grota” w Warszawie, Rady Naukowej „Nasza Warszawa”, Komitetu Założycielskiego Społecznego Trybunału Międzynarodowego do Osądzania Komunizmu „Norymberga II” oraz Komisji Historycznej i Pamięci Narodowej przy ZG ŚZŻAK i Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego” ŚZŻAK. Pozostaje prezesem Rady Muzeum Izby Pamięci płk./gen. Ryszarda Kuklińskiego i Fundacji Józefa Szaniawskiego.

Jest przewodniczącym Rady Fundacji „Żołnierze Wyklęci”. Jest członkiem Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią i Towarzystwa Naukowego im. Stanisława ze Skalbimierza. Przewodniczył Komitetowi Głównemu Olimpiady „Losy Żołnierza Polskiego i Dzieje Oręża Polskiego”, a obecnie stoi na czele Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady. Od początku (2011) należy do grona organizującego Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – Niezłomnych (1 marca).

Przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego został powołany do Społecznej Rady ds. Kombatantów przy Prezydencie RP. Jest kanclerzem Kapituły Krzyża Polonii i Krzyża Pamiątkowego Powstania Sejneńskiego. Powołany został do kapituły Krzyża Służby Niepodległej oraz do Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki i kapituły Medalu „Zło dobrem zwyciężaj”. Jest też honorowym konsulem Rycerzy Jana Pawła II oraz przez wiele lat przewodniczył Konfraterni św. Wiktorii DiM przy Katedrze Prymasowskiej w Łowiczu.

Jest prezesem Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, zaś w 2014 roku został prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. W styczniu 2020 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński powołał go na przewodniczącego Rady Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

Jest zwyczajnym i honorowym członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK, a od 2021 roku wiceprezesem Zarządu Głównego tej organizacji kombatanckiej, i honorowym obywatelem miast Łowicza (2007), Sejn (2010) i Warszawy (2020). W 2011 roku zyskał tytuł „Łowiczanina Roku”.

Zajmuje się edycją źródeł do okresu II Rzeczypospolitej, dziejami duszpasterstwa wojskowego, historią wojskowości, biografistyką, regionalizmem oraz przejawami życia społecznego w sytuacjach granicznych w czasach totalitaryzmu. Jest promotorem ponad 20 dysertacji doktorskich. Występował jako recenzent przed Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów, wielokrotnie recenzował przewody profesorskie i dysertacje habilitacyjne. Był laudatorem doktoratu h.c. ostatniego prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie w 2008 roku.

Inspirował i organizował konferencje, spotkania i zjazdy naukowe. Uczestniczy w wielu przedsięwzięciach naukowych na forum krajowym i zagranicznym, m.in. w Wiedniu, Rzymie, Paryżu, Londynie (PUNO i POSK), Wilnie, we Lwowie oraz na uniwersytetach w Kijowie i Charkowie.

W 2010 roku Klub Jagielloński św. Kazimierza w USA zaliczył go do prestiżowego grona 10 historyków Niepodległej Polski, zajmującymi się dziejami najnowszymi i najbardziej wyróżniającymi się w ciągu ostatnich 20 lat (Sławomir Cenckiewicz, Henryk Głębocki, Piotr Gontarczyk, Wojciech Materski, Janusz Odziemkowski, Włodzimierz Suleja, Krzysztof Szwagrzyk, Wiesław Wysocki, Jan Żaryn, Leszek Żebrowski).

Autor ok. 70 książek historycznych, wielu szkiców naukowych, publicystycznych i popularyzatorskich. Do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, do Oddziału w Łowiczu, przekazał dużą część swoich zbiorów z lat opozycyjnych oraz działalności w okresie „Solidarności” i stanu wojennego; w sumie 285 jednostek archiwalnych (prasa i wydawnictwa niezależne, afisze i plakaty, kalendarze, dokumenty, fotografie, druki ulotne), które stanowią zespół archiwalny pt. „Zbór materiałów ulotnych opozycji politycznej Wiesława J. Wysockiego 1976–1990” (1,30 mb). Także do zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie trafiło szereg dokumentów, różnorodnych źródeł archiwalnych i publikacji z jego prywatnych zasobów.

Był działaczem antykomunistycznym związanym z formacją niepodległościową i ruchem solidarnościowym. Od Instytutu Pamięci Narodowej uzyskał status osoby pokrzywdzonej i działacza antykomunistycznego.

Jako zasłużonemu piłsudczykowi (m.in. inspirował umieszczenie w sanktuarium na Jasnej Górze w Kaplicy Pamięci Narodu tablicy upamiętniającej Akt oddania Rzeczypospolitej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i wdzięczności Królowej Polski i Hetmance Żołnierza Polskiego za zwycięski 1920 rok, dokonany przez Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza 20 października 1921 roku, oraz upamiętnił te wydarzenia tablicą umieszczoną na budynku dawnych koszar 10 pp w Łowiczu im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Był konsultantem naukowym filmu fabularnego „Legiony” oraz filmów dokumentalnych o powstaniu sejneńskim i batalii niemeńskiej i innych inscenizacji historycznych oraz wielu wydarzeń upamiętniających przeszłość. Był inspiratorem, współautorem i organizatorem wielu wystaw i uroczystości historycznych). Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej mianował go generałem brygady.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Beskid Sądecki. Ewakuacja dzieci ze schroniska górskiego Wiadomości
Beskid Sądecki. Ewakuacja dzieci ze schroniska górskiego

W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi w górach, ratownicy Grupy Krynickiej GOPR ewakuowali w czwartek 14 dzieci - uczestników obozu sportowego ze schroniska na Przehybie w Beskidzie Sądeckim. Dojazd do schroniska uniemożliwiły powalone drzewa.

Niemcy: Rekordowo niskie zaufanie do Bundeswehry. Sondaż nie pozostawia złudzeń Wiadomości
Niemcy: Rekordowo niskie zaufanie do Bundeswehry. Sondaż nie pozostawia złudzeń

52 proc. Niemców uważa, że decyzja rządu o wysłaniu czołgów Leopard na Ukrainę była słuszna, 39 proc. jest zdania, że był to błąd - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu telewizji ARD. 59 proc. twierdzi, że ma małe lub żadne zaufanie do Bundeswehry. To najniższa wartość od 1998 roku.

Jest decyzja MKOl ws. Rosjan. Będzie bojkot? Wiadomości
Jest decyzja MKOl ws. Rosjan. Będzie bojkot?

Rosyjscy i białoruscy sportowcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Okazuje się, że tę decyzję popiera w pełni... Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Nowy prezydent Czech obawia się podsłuchów. Podjął decyzję Wiadomości
Nowy prezydent Czech obawia się podsłuchów. Podjął decyzję

Prezydent elekt Czech Petr Pavel zapowiedział, że po swojej inauguracji zleci dokładną inspekcję pomieszczeń na Zamku Praskim, siedzibie głowy państwa. Pavel powiedział w czwartek portalowi tygodnika „Respekt”, że panujące tam warunki uważa za niezadowalające. Ma obawiać się podsłuchów.

Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Rozrusznik serca wszczepiany bez otwierania klatki piersiowej Wiadomości
Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Rozrusznik serca wszczepiany bez otwierania klatki piersiowej

Kilka gramów daje życie! Rozrusznik wszczepiany bez otwierania klatki piersiowej!

Skandal w Pałacu Buckingham. Na królewskim balkonie zabraknie miejsca dla księcia Harry'ego i Meghan Markle? Wiadomości
Skandal w Pałacu Buckingham. Na królewskim balkonie zabraknie miejsca dla księcia Harry'ego i Meghan Markle?

Co z decyzją króla Karola III ws. księcia Harry'ego i Meghan Markle? Czy monarcha zgodzi się na to, by para wzięła udział w jego najważniejszej ceremonii?

Oficer uciekł z Rosji. Opowiedział o torturach na ukraińskich jeńcach Wiadomości
Oficer uciekł z Rosji. Opowiedział o torturach na ukraińskich jeńcach

Były rosyjski oficer Konstanin Jefremow, który uciekł z Rosji, opowiedział brytyjskiej telewizji, jak traktowano ukraińskich żołnierzy w niewoli.

Były szef NATO chce żeby Ukraina była europejskim Izraelem Wiadomości
Były szef NATO chce żeby Ukraina była europejskim Izraelem

Były szef NATO wraz z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrijem Jermakiem opracowali dokument, który ma pozwolić Ukrainie liczyć na takie samo wsparcie ze strony USA, na jakiem może liczyć Izrael.

“Leopardy zostaną spalone jak faszystowskie Tygrysy”. Przewodniczący rosyjskiej Dumy odgraża się Niemcom Wiadomości
“Leopardy zostaną spalone jak faszystowskie Tygrysy”. Przewodniczący rosyjskiej Dumy odgraża się Niemcom

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Wiaczesław Wołodin w mocnych słowach zaatakował Niemcy ws. dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard. Zapowiedział, że czeka je taki sam los jak Tygrysy, które wykorzystywała armia niemiecka podczas II wojny światowej.

Marcinkiewicz skazany na pół roku ograniczenia wolności. „Ziobro jest mściwym człowiekiem” Wiadomości
Marcinkiewicz skazany na pół roku ograniczenia wolności. „Ziobro jest mściwym człowiekiem”

Zapadł wyrok skazujący Kazimierza Marcinkiewicza na pół roku ograniczenia wolności i wykonywanie prac społecznych. Co na to były premier?

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe