REKLAMA

EIO "Mama, Tata i Dzieci": "Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Chcemy tego bronić"

Europejska Inicjatywa Obywatelska "Mama, Tata i Dzieci", odwołując się do zasady subsydiarności, ma na celu zdefiniowanie małżeństwa i rodziny na potrzeby dokumentów unijnych. Inicjatywę wspiera Instytutu Ordo Iuris, który zapewnia jej również europejską infrastrukturę, łącznie z przeprowadzeniem procedury certyfikacyjnej prowadzonej przez polskie władze. 4 grudnia w całej Polsce odbyła się kulminacja zbiórki podpisów pod tą inicjatywą. Jeśli we wszystkich państwach członkowskich uda się zebrać ich przynajmniej milion, odbędzie się wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim.
@Mama, Tata i Dziecko EIO "Mama, Tata i Dzieci": "Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Chcemy tego bronić"
@Mama, Tata i Dziecko / facebook.com

Nowa Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama, Tata i Dzieci została zgłoszona Komisji Europejskiej w dniu 11 grudnia 2015 r. Jest to obywatelska odpowiedź na zwiększającą się dowolność Unii Europejskiej w kształtowaniu pojęć małżeństwa i rodziny we wspólnotowych aktach prawnych. Projekt, jeszcze przed rejestracją spotkał się z nieprzychylną opinią Komisji Europejskiej.

Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci dąży do tego, by UE przyjęła definicję małżeństwa i rodziny, które zastosowane byłyby we wszystkich unijnych aktach prawnych. Pozostawia ona jednocześnie swobodę kształtowania regulacji prawnych dotyczących małżeństwa i rodziny w sferze kompetencji Państw Członkowskich.

Projekt rozporządzenia przedstawiony w ramach inicjatywy przewiduje, że małżeństwo to związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, a słowo rodzina obejmuje małżonków, potomstwo osoby i/lub małżonka oraz bezpośrednich krewnych w linii wstępnej osoby lub małżonka. Definicje te dają wyraz temu, co łączy porządki prawne wszystkich Państw Członkowskich. W konsekwencji, będą one w stanie samodzielnie zapewnić poszanowanie artykułu 9 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zgodnie z ramami prawnymi mechanizmu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, konieczne jest pozyskanie minimum miliona głosów poparcia w ciągu 12 miesięcy. Podpisy muszą zostać zebrane w co najmniej jednej czwartej Państw Członkowskich, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty przypadającej na dane państwo.

Elektroniczne głosy poparcia można składać online. Więcej informacji na stronie www.mamatataidzieci.pl gdzie można znaleźć również stosowny formularz. Podpisane formularze w formie papierowej należy wysłać na wskazany na stronie internetowej adres. Arkusze różnią się w poszczególnych krajach, należy upewnić się, że wybrany został właściwy arkusz dla danego kraju.

Więcej informacji na temat inicjatywy i organizatorów można znaleźć na: www.mamatataidzieci.pl

Inicjatywa ma dwa aspekty. Po pierwsze, ma definiować małżeństwo i rodzinę na potrzeby prawa europejskiego; po drugie ma gwarantować państwom członkowskim, że Unia nie będzie w żaden sposób wpływała na sposób rozumienia tych pojęć w prawie krajowym. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, to UE zasadniczo nie ma kompetencji w zakresie prawa rodzinnego, z jednym istotnym wyjątkiem. Posiada możliwość wydawania unormowań dotyczących sytuacji transgranicznych, związanych z przepływem osób w obrębie Wspólnoty. Ponieważ już funkcjonują w tej mierze pewne częściowe i mało klarowne definicje, dlatego chcemy, by to co na gruncie prawa europejskiego uznawano za małżeństwo, mogło być bez przeszkód uznane za nie również w każdym innym państwie członkowskim. Oznacza to, że małżeństwo musi być związkiem kobiety i mężczyzny. Jeśli chodzi o drugi aspekt inicjatywy, to ma on związek z oficjalnym wystąpieniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który ogłosił, że Komisja będzie dążyła do tego, aby wszystkie kraje członkowskie uznały małżeński charakter związków osób tej samej płci. My chcemy bronić autonomii krajowych porządków prawnych. Pamiętajmy, że konstytucje ośmiu państw Unii Europejskiej wyraźnie określają małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, inne potwierdzają to w swoim prawie rodzinnym i chcemy by Unia to szanowała. Tam, gdzie ustawowo zakwestionowano tożsamość małżeństwa i rodziny, również Unia nie będzie mogła ingerować.

- mówił o inicjatywie Jan Urmański, koordynator Komitetu Krajowego portalowi ekai.pl Ordo Iuris

Zbieranie podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelska "Mama, Tata i Dzieci" na rzecz małżeństwa i rodziny potrwa do 3 kwietnia 2017 

 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura