UE–POLSKA: gospodarka, handel, obrona i strategiczne partnerstw

UE–POLSKA: gospodarka, handel, obrona i strategiczne partnerstwo

Postanowiłem przedstawić opinii publicznej w Turcji prawdziwą (wbrew zachodnim doniesieniom medialnym) rolę naszego kraju w Unii Europejskiej. To ważne, szczególnie dla tureckich elit podejmujących decyzje polityczne, gospodarcze i te dotyczące bezpieczeństwa. Tekst ten ukazuje się jednocześnie w bardzo opiniotwórczym dzienniku „Daily Sabah”.

Polska będąca członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy postanowień traktatu akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 r., jest jednym z najważniejszych aktorów wpływających na przyszłość Europy – ma 51 posłów do Parlamentu Europejskiego i swoich przedstawicieli w Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej i innych instytucjach unijnych. Z PKB na poziomie 600 mld dol. i populacją zbliżoną do 38 mln ma znaczący potencjał wśród dzisiejszych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-27). Państwo polskie wyrobiło sobie markę także dzięki reformom, które przeprowadziło w takich dziedzinach, jak edukacja, zdrowie i technologia.

Rzeczpospolita – wzór dla wschodniej Europy

W procesie integracji z UE widać, że Polska dostosowała cztery ważne dla niej, wynikające z polskiej historii wartości europejskie do obecnego ładu społecznego, politycznego i gospodarczego. Pierwszą z nich jest POMOCNICZOŚĆ, która jako zasadę przyjmuje udział jednostek i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w życiu publicznym – jeśli one nie dają rady, to wkracza państwo. Druga koncepcja jest związana ze szczególnie ważnym dla Polaków pojęciem SOLIDARNOŚCI. Polska stoi na stanowisku, które uznaje dobro każdego obywatela kontynentu europejskiego za problem własny Polski, przewidziała uczynienie PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ stałym elementem mechanizmów decyzyjnych, zgodnie z zasadą dialogu społecznego opartego na konsultacjach i negocjacjach.

Po czwarte i ostatnie, zgodnie z kryteriami z Maastricht, jako państwo członkowskie, w zakresie celu RÓWNOWAGI FINANSÓW PUBLICZNYCH przyjęła metodę decydowania o wydatkach publicznych wprost proporcjonalnie do dochodów.

W okresie poakcesyjnym Polska, która jest na najlepszej drodze do stania się jednym z czołowych interesariuszy gospodarczych UE, otrzymała w latach 2007–2013 dotację w wysokości ok. 80 mld euro w ramach funduszy spójności, strukturalnych i związanych ze Wspólną Polityką Rolną. Środki te zostały zrealizowane na poziomie ok. 25 mld euro w latach 2014–2020, przy wysokiej skuteczności procesów z tym związanych. W latach 2021–2027 ok. 38 mld euro z budżetu Unii Europejskiej trafi do naszego kraju jako pomoc zwrotna.

Polska zamierza rozwijać obecną infrastrukturę transportową, wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej, a usługi inżynieryjne i ekologiczne są w tym kontekście znacząco wspierane. Rzeczpospolita, która dzięki przełomowym reformom poprawiła swoją pozycję wśród krajów OECD w dziedzinie edukacji, w maksymalnym stopniu wykorzystuje także potencjał młodzieży i stanowi ważny przykład rozwoju dla krajów Unii Europejskiej. Niewątpliwie widać, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza polska gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB!

Polskie drogowskazy

Po dwóch dekadach solidnego, stopniowego wzrostu Polska jest dziś w przededniu wyznaczania nowych ambitnych celów. Jej rząd, dążąc do stworzenia wszechstronnego dobrobytu, kandyduje do miana jednego z najważniejszych interesariuszy gospodarczych przyszłej Europy z wykwalifikowaną siłą roboczą, ze wskaźnikami zrównoważonego wzrostu, z rozwojem systemów energetycznych i infrastrukturalnych. Polska, która może zapobiec spadkowi liczby ludności i skierować stosunki dyplomatyczne z sąsiednimi krajami na dobrą drogę, jest w stanie przezwyciężyć przeszkody na drodze do dobrobytu gospodarczego, a tym samym znacząco przyczynić się do sukcesów dyplomatycznych Unii Europejskiej w napiętej sytuacji związanej z Białorusią, Rosją i Ukrainą.

Dążąc do harmonizacji procesu przedakcesyjnego w sprawach dotyczących dekomunizacji, demokratyzacji, decentralizacji (wraz z prywatyzacją) i demilitaryzacji, Polska zadeklarowała opuszczenie Układu Warszawskiego w 1991 r. w ramach demilitaryzacji, ostatniego z etapów działania zwanego „4 razy D”, po czym ostatnie oddziały armii sowieckiej opuściły nasz kraj. Tym samym Polska stała się jednym z najważniejszych państw w kontekście bezpieczeństwa nie tylko regionu, lecz także całej Unii Europejskiej i Europy.

W debatach na temat bezpieczeństwa europejskiego i strategicznej autonomii Polska skupia się na współdziałaniu w ramach Trójkąta Weimarskiego, czyli współpracy z Francją i Niemcami, a więc dwoma największymi państwami UE, podkreślając jednocześnie znaczenie V4, czyli kwartetu wyszehradzkiego. Po upadku Związku Sowieckiego grupa stworzona przez Polskę, Czechy, Słowację i Węgry współpracuje ściśle w wielu obszarach, także w Parlamencie Europejskim, i wspólnie występuje przeciw potencjalnym problemom, jakie mogą się pojawić w kontekście obecnej polityki Federacji Rosyjskiej.

Polskie władze wyrażają poparcie dla projektów stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) w wielu misjach poświęconych – bezpośrednio lub pośrednio – wysiłkowi na rzecz bezpieczeństwa europejskiego. Nasz kraj postrzega tę politykę jako jeden z podstawowych filarów bezpieczeństwa. Jest ona niezbędnym wsparciem dla inicjatyw realizowanych w ramach NATO oraz szansą na rozwój współpracy z sąsiadami z Unii Europejskiej, w tym z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki obecności polskich sił w rozwiązywaniu kryzysów humanitarnych i militarnych w regionach takich jak Bośnia i Hercegowina, Republika Środkowoafrykańska oraz Libia, Polska podtrzymuje swoje bezwarunkowe i konkretne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Europy.

Silna Polska: gospodarka i armia

Ogromne znaczenie dla pokoju i stabilności regionu mają mechanizmy komunikacji, które Polska tworzy z krajami sąsiadującymi z UE, a także relacje z samą Unią. Wreszcie oczywiste jest, że Polska to nieoceniony członek Unii Europejskiej, zarówno pod względem militarnym, jak i gospodarczym. Kraj znajduje się u progu bezprecedensowego momentu w swojej historii i ma środki, aby rozpocząć nową fazę gospodarczą. Choć nasza silna armia jest w stanie natychmiast reagować na problemy bezpieczeństwa w Europie, to Polska daje nadzieję w wymiarze międzynarodowym na pokojowe rozwiązywanie problemów dzięki stabilnym wskaźnikom finansowym i licznym rzetelnym przedstawicielom pracującym w instytucjach unijnych. To, czy ten pozytywny trend zostanie przerwany, czy nie, zależy oczywiście w pewnej mierze od wystąpienia nieprzewidywalnych wydarzeń, ale przy tym tempie rozwoju ekonomicznego i niepowtarzalnej atmosferze sukcesu kraj stał się bardzo cennym przykładem dla innych państw na międzynarodowej scenie politycznej i dyplomatycznej.

Jest to polska wersja artykułu „EU–Poland strategic partnership exemplary for all”, który ukazał się w tureckim dzienniku „Daily Sabah”, wydawanym w języku angielskim. Nadtytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji „Gazety Polskiej Codziennie”.

*tekst ukazał się w "Gazecie Polskiej Codziennie" (31.01.2022)


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe