REKLAMA

Komisja Krajowa nie odpuszcza w sprawie „Zielonego ładu”

- Kraje zachodnie Unii Europejskiej, które zbudowały swoją siłę gospodarczą na nieskrępowanym wykorzystywaniu paliw kopalnych, dzisiaj próbują pozbawić szans rozwojowych biedniejsze państwa, takie jak Polska. To oburzające – ocenia Komisja Krajowa, która podczas wczorajszego posiedzenia w Zakopanem przyjęła stanowisko w sprawie „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski Zielony Ład”.
 Komisja Krajowa nie odpuszcza w sprawie „Zielonego ładu”
/ Fot. M. Lewandowski
Już w listopadzie i grudniu 2019 roku (jeszcze przed szczytem Komisji Europejskiej) NSZZ „Solidarność” alarmował o zagrożeniu dla polskiej gospodarki jakie stwarza wprowadzenie w życie „Europejskiego Zielonego Ładu”, zakładającego m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. W specjalnym liście przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy do premiera Mateusza Morawieckiego, Związek wzywał polski rząd do zablokowania tych rozwiązań. Niestety, pomimo zadeklarowania Polsce własnej drogi dojścia do neutralności klimatycznej, KE wydając komunikat po szczycie klimatycznym, nadal forsuje rozwiązania, które w ocenie Związku są zabójcze dla całej unijnej gospodarki, w tym szczególnie dla takich gospodarek jak Polska.

- Postęp i wzrost gospodarczy jest możliwy wyłącznie dzięki nieskrępowanemu rozwojowi technologicznemu oraz dostępowi do taniej i stabilnej energii. Stawianie w tym zakresie barier administracyjnych jest działaniem przeciwskutecznym, któremu należy się z całą stanowczością przeciwdziałań – napisano w stanowisku Komisji Krajowej.


„Solidarność” zwraca uwagę, że strategia unijna wyklucza możliwość pozyskiwania finansowania na rozwój nowoczesnych technologii wykorzystujących paliwa kopalne. Wskazuje też na doświadczenia innych krajów w niskoemisyjnej energetyki węglowej, np. Japonii.

- Takie dyskryminacyjne podejście jest całkowicie błędne – czytamy w stanowisku.


Komisja Krajowa zarzuca również łamanie praworządności w stanowieniu prawa.

- Przedłożony dokument ma cechy długoterminowej strategii i z tego powodu powinien być przed przyjęciem przez Radę Europejską uzupełniony o analizę strategiczną wpływu na środowisko i analizę skutków społeczno-ekonomicznych dla poszczególnych państw członkowskich oraz poddany konsultacjom społecznym zgodnie z wymogami obowiązujących regulacji unijnych.


Tak jak w poprzednich wystąpieniach członkowie Komisji Krajowej jeszcze raz przypominają, że rozwiązania unijne mają charakter lokalny i nie będą skuteczne w globalnej walce z emisją CO2.

- Przyjmowanie przez Unię Europejską kolejnych ambitnych celów w zakresie polityki klimatycznej bez adekwatnych wysiłków ze strony pozostałych państw na świecie, nie tylko nie przyczyni się do globalnego spadku emisji CO2, ale spowoduje utratę konkurencyjności unijnej gospodarki – czytamy w stanowisku.


W podsumowaniu Komisja Krajowa negatywnie ocenia całą treść komunikatu i po raz kolejny wzywa Rząd RP do podjęcia działań prawnych w celu unieważnienia podjętych przez Komisję Europejską dotychczasowych działań w tym zakresie.

ml

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura