Ordo Iuris: Policjanci mają pewną swobodę w nakładaniu kar za brak maseczki

W odpowiedzi na pytania funkcjonariuszy Policji, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę dotyczącą obowiązku nakładania kar za brak maseczki. Policjant w swych działaniach musi stosować się do obowiązującego prawa, a wybór kary i jej wysokości tam, gdzie prawo na to pozwala, pozostaje w gestii funkcjonariusza podejmującego czynności. Przełożony nie powinien wydawać poleceń zmierzających do zobowiązania funkcjonariuszy do karania wykroczeń w określony przez niego sposób. Zawinione przekroczenie uprawnień lub niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych, może skutkować pociągnięciem funkcjonariusza do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 Ordo Iuris: Policjanci mają pewną swobodę w nakładaniu kar za brak maseczki
/ fot. Flickr / Jernej Furman / www.focusonmore.com

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Do Instytutu Ordo Iuris napływały pytania funkcjonariuszy Policji, którzy nie zgadzali się z poleceniem przełożonych, by za brak maseczki nakładać określone kary. Eksperci Instytutu przygotowali analizę, która odpowiada na wątpliwości stróżów prawa.

„Policjant może, a nawet musi odmówić wykonania polecenia służbowego jedynie, gdy prowadzi ono do popełnienia przestępstwa. Natomiast prawo pozwala mu na nakładanie kar w pewnym zakresie uznaniowo” – wskazał Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Funkcjonariusze dobrowolnie zgłaszający się do służby w Policji są świadomi, że podczas pełnienia obowiązków służbowych będą obowiązani przestrzegać dyscypliny służbowej i wykonywać polecenia przełożonych. Obowiązek ten jest aktualny niezależnie od tego, jak rozkazy i polecenia są oceniane przez konkretnego funkcjonariusza. Służba w Policji opiera się na poszanowaniu zasady hierarchiczności i charakteryzuje się przestrzeganiem określonych przepisami prawa zasad podejmowania decyzji i wydawania rozkazów lub poleceń, związanych z wykonywaniem zadań Policji. Trzeba jednak przy tym podkreślić, że zgodnie z ustawą o Policji, funkcjonariusz ma obowiązek odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, jeśli jego wykonanie łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.

Policjant po ujawnieniu wykroczenia lub uzyskaniu wiadomości o możliwości popełnienia wykroczenia, obowiązany jest podjąć czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia oraz zatrzymania go w uzasadnionych przypadkach. Ponadto, to prowadzący czynności policjant a nie jego przełożony decyduje o nałożeniu mandatu karnego, jego wysokości bądź też o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego.

Funkcjonariusze muszą jednak stosować się obowiązującego prawa. Ich działanie polegające na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych stanowi naruszenie dyscypliny służbowej, za które funkcjonariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe