REKLAMA

Zmiany w prawie pracy. Fundusz socjalny w średniej firmie – na wniosek

Jeśli pracownicy średniej firmy zatrudniającej od 20 do 50 osób chcą by w ich zakładzie pracy był nadal lub został utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych powinni złożyć wniosek do pracodawcy do końca stycznia. To skutek nowelizacji prawa pracy.
 Zmiany w prawie pracy. Fundusz socjalny w średniej firmie – na wniosek
/ Pixabay.com/CC0
W celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmodyfikowano, wraz z początkiem roku, także kilku przepisów Kodeksu pracy. Wprowadzono m.in. zmiany przepisów dotyczących regulaminu wynagradzania, wydawania świadectw pracy, wprowadzania regulaminu pracy i terminów odwołania do sądu pracy. Zmiany w prawie pracy były wiodącym tematem środowego spotkania związkowych liderów gdańskich i sopockich organizacji NSZZ „S”.

Wykład o zmianach wygłosił dr Waldemar Uziak, szef Działu Prawnego Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Nowe przepisy zawarte zostały w art. 771  i art.772, który otrzymał nowy § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Z kolei pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, przy braku UZP, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, o ile zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania.

W art. 97, nowe brzmienie otrzymał § 1, który stanowi, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.    Ważna zmiana w Kodeksie pracy dotyczy art. 104. Otóż pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy. Zmianie uległ § 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może, ale nie musi wprowadzić regulamin pracy. Dodano więc § 3: Pracodawca zatrudniający od 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie.

Nowe brzmienie otrzymał też art. 264: § 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. § 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. § 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Ważne! Od 1 stycznia 2017 r. zmieniły się zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w myśl których pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na etaty nie będzie miał obowiązku tworzenia ZFŚŚ. Dotychczas obowiązek tworzenia ZFŚS miały firmy zatrudniające powyżej 19 osób. Zatem powstanie lub utrzymanie ZFŚS w mniejszej firmie zależy od złożenia odpowiedniego wniosku do pracodawcy przez organizację związku.

Ważny jest termin. Pracodawcy,  nieobjęci UZP informacje w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego przekazują pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na etaty), będą musieli utworzyć ZFŚS na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Wniosek ten będzie bezwzględnie wiążący, czyli będzie automatycznie skutkował powstaniem obowiązku utworzenia funduszu. Wskazanym jest by o to zadbać do końca stycznia br.

Artur S. Górski

www.solidarnosc.gda.pl

 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura