REKLAMA

Solidarność w ARiMR i KRUS szykuje protest

4 listopada o godzinie 11:00 pod Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się pikieta zorganizowana przez Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników ARiMR oraz Organizację Zakładową NSZZ “Solidarność” przy KRUS. Pikieta jest organizowana ze względu na brak realizacji postulatów płacowych w obu instytucjach. Dotychczasowe działania rządu w sprawie zwiększenia budżetu nie zapewniają podniesienia rażąco niskich wynagrodzeń w ARiMR i w KRUS. W obu tych instytucjach duża część pracowników z wieloletnim stażem pracy zarabia w okolicach minimalnej krajowej. Celem pikiety jest zwrócenie uwagi na problem niskich wynagrodzeń w ARiMR i KRUS oraz niewystarczającą ilość środków przekazywanych z budżetu przez MRiRW na funkcjonowanie obu instytucji.
 Solidarność w ARiMR i KRUS szykuje protest
/ TS

Głównymi postulatami, z którymi będą protestować związkowcy są:

 

  1. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego  w wysokości 1500 zł brutto dla wszystkich pracowników ARiMR i KRUS.
  2. Wprowadzenie dla pracowników ARiMR i KRUS premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej od jasnych kryteriów.
  3. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy zarówno w ARiMR, jak i w KRUS.

 

ARiMR

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w Agencji  zatrudnionych było 11 109 osób, w tym biurach powiatowych 6 065 osób (54,6%), w oddziałach regionalnych 3 816 osób (34,3%) i w Centrali Agencji 1 228 osób (11,1%).

Wynagrodzenie zasadnicze 38% pracowników ARiMR mieści się w przedziale 2800 do 3500 brutto, a kolejnych 37 % od 3501 do 4200 brutto.

Ze względu na sytuację płacową związki  zawodowe w ARiMR są w kolejnym, trzecim w ostatnich 6 latach sporze zbiorowym z pracodawcą

W latach 1994–2020 za pośrednictwem ARiMR  (największej instytucji płatniczej w Europie) wypłacono na programy pomocowe środki finansowe w wysokości około 377,7 mld zł, w tym 29,2 mld zł w 2020 r.

Beneficjentami pomocy ARiMR są w szczególności:  rolnicy;  mieszkańcy wsi; mikroprzedsiębiorstwa; przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego;  samorządy lokalne;  jednostki badawcze, doradcze i szkoleniowe;  lokalne grupy działania;  grupy producentów rolnych; Lasy Państwowe;  podmioty z sektora rybackiego; koła gospodyń wiejskich;  organizacje charytatywne.

Agencja była otwarta przez cały czas trwania pandemii i w tym trudnym okresie wszystkie środki dla rolników były wypłacane terminowo.

 

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest państwową instytucją budżetową podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 20 grudnia 1990 r., jako instytucja ubezpieczająca rolników i członków ich rodzin oraz wypłacająca  świadczenia. Wykonuje też inne zadania zlecone przez państwo, w tym m.in. realizuje ulgi w spłacie należności w ramach programów pomocowych,  wypłaca   rodzicielskie świadczenie uzupełniające; świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,  zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem czy świadczenie  z tytułu kwarantanny.

          W KRUS zatrudnionych jest ok. 6400 pracowników (w Centrali, Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych). Od ponad dekady pracownicy KRUS są najsłabiej opłacaną grupą pracowników sfery budżetowej spośród instytucji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2009 – 2015  pracownicy nie otrzymali żadnych podwyżek wynagrodzeń. W 2016 r zrealizowana została deklarowana przez rząd Premier  Beaty Szydło 5 – procentowa podwyżka wynagrodzeń, przy czym większość przeznaczona została na wyrównanie stawek wynagrodzeń pracowników zajmujących podobne stanowiska i wykonujących podobne czynności. Dopiero w budżecie na 2020 r. przewidziano dodatkowe zwiększenie Funduszu Wynagrodzeń o około 10%, co okazało się ,,kroplą w morzu potrzeb” w stosunku do lat  poprzednich. Od stycznia br. najniższe wynagrodzenie wynosi 2800,00 brutto – otrzymuje je około 30 % pracowników Kasy. Powszechne  są sytuacje, że pracownicy rozpoczynający pracę z najniższym wynagrodzeniem po kilkudziesięciu latach odchodzą na emeryturę również           z najniższym.  .

          Pracownicy  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rzetelnie i sumiennie wykonują zarówno zadania statutowe KRUS,  jak   i te dodatkowe zlecone przez rząd , za którymi nie idą dodatkowe pieniądze na wynagrodzenia.

 

Podsumowanie

Z doniesień prasowych wynika, że związkowy postulat podwyżki 12 procentowej podwyżki wynagrodzeń  dla sfery budżetowej nie zostanie zrealizowany. W projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok zapisano wzrost funduszu płac  na poziomie 4,4%, czyli poniżej inflacji  w ostatnich miesiącach. Waloryzacja,  a nawet 12% podwyżka wynagrodzeń nie rozwiąże problemu wieloletnich zaniedbań w polityce płacowej obu instytucji . Skutkiem takiej polityki  jest odchodzenie doświadczonych pracowników do innej, lepiej płatnej pracy. Niskie wynagrodzenia powodują słabe zainteresowanie pracą w obu instytucjach. Często nowozatrudnieni rezygnują z pracy w ciągu kilku miesięcy a nawet tygodni. Taka sytuacja może doprowadzić do nieterminowych wypłat środków dla rolników. Brak doświadczonej kadry może również spowodować konieczność zwrotu części środków z Unii Europejskiej.

W polityce płacowej wobec ARiMR i KRUS  dostrzec można także rażące naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Sfera budżetowa ma jednego pracodawcę, którym jest Państwo Polskie. Podnoszenie uposażeń pracownikom jednych instytucji (ostatnio choćby ministerstw, urzędów centralnych czy  ZUS) przy jednoczesnym zamrażaniu innych  świadczy o podziale na ,lepszych i gorszych. Na takie traktowanie w zatrudnieniu nie ma naszej zgody.


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura