[Tylko u nas] Aleksandra Jakubiak OV: Karząca ręka sprawiedliwości?

"Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: "Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam". Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?". Odpowiedzieli mu: "Bo nas nikt nie najął". Rzekł im: "Idźcie i wy do winnicy!". A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: "Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych!". Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: "Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty". Na to odrzekł jednemu z nich: "Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?" (Mt 20, 1-15).
 [Tylko u nas] Aleksandra Jakubiak OV: Karząca ręka sprawiedliwości?
/ pixabay.com/Treharris

W katolickim światku od dawna trwa spór o tzw. "Boga karzącego", o zestawienie Bożego miłosierdzia z Jego sprawiedliwością, które niesłusznie, moim zdaniem, stawia się względem siebie w opozycji a także o stwierdzenie "Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze", figurujące w małokatechizmowych prawdach wiary, ale nieobecne w takiej formie w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W ostatnim czasie ta dyskusja przybrała na sile do tego stopnia, że przeczytałam niedawno wypowiedź, która mnie nieco zmroziła, a wedle której twierdzenie, że Bóg nie jest sprawiedliwym, ergo karzącym, sędzią równoznaczne jest z "napluciem w twarz" ofiarom niesprawiedliwości. Autor argumentował, że wobec tego powinniśmy otworzyć więzienia etc. Postanowiłam troszkę podrążyć temat.

Sprawiedliwy czy miłosierny?

Pewnie nie raz i nie dwa słyszeliśmy o dwóch Bożych przymiotach coś w stylu: tak, Bóg jest co prawda miłosierny, ale ale, hola hola, jest też sprawiedliwym sędzią… a ręka tej sprawiedliwości każdego dosięgnie. Jakby posiadał Bóg, niczym starorzymskie mityczne bóstwo Janus, dwie twarze. Jakby miał Bóg pewien rodzaj duchowego rozdwojenia jaźni. Dodatkowo oba z tych przymiotów bywają wykrzywione, jak obrazy z luster w lunaparku, miłosierdzie czyni się bezrozumnym a sprawiedliwość pozbawianą serca. Tymczasem śp. ks. Krzysztof Grzywocz, z właściwą sobie przenikliwością i łagodnością, nazywał miłosierdzie Boga bardzo sprawiedliwym, a Bożą sprawiedliwość niezwykle miłosierną. To przeciwstawienie miłosierdzia i sprawiedliwości nie jest celne, bo wyłania się z niego obraz pewnego wewnętrznego dualizmu. Choć w sposób oczywisty nasze umysły nie są w stanie Boga objąć ani pojąć, to jednak z Jego własnej inicjatywy objawiania się człowiekowi w całej historii zbawienia, pewne rzeczy na Jego temat jednak powiedzieć możemy i jedną spośród tych rzeczy jest to, że nie jest On ze sobą wewnętrznie skonfliktowany. A zatem jak to jest z tymi przymiotami?

Ważne, by w rozumieniu Bożej sprawiedliwości rozróżnić żydowskie pojmowania tego zagadnienia - a więc kontekst, w jakim używał go sam Jezus - od interpretacji jurydycznych, które wykształciły się w wyniku rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa na terenie Imperium Romanum. To pomieszanie pojęć stało się bowiem podstawą poznawczego chaosu. W Izraelu sprawiedliwość rozumiana była jako równoważność zachowana między pewnym fenomenem a odpowiadającą mu rzeczywistością, niczym przedmiot ułożony na wadze i równy mu pod względem ciężkości odważnik. 

W starotestamentalnej tradycji sprawiedliwość funkcjonowała w trzech wymiarach - handlowym, prawnym oraz religijnym. To, co starożytny Izraelita uważał za sprawiedliwość, współczesny Europejczyk określiłby kolejno - uczciwością, praworządnością oraz pobożnością. Jeśli ktoś, w rozumieniu przestrzeni wiary, nazywany był człowiekiem sprawiedliwym, znaczyło to tyle, że jest osobą oddaną Bogu, odpowiadającą na Jego objawienie swoim sercem i czynem, czyli osobą zachowującą równoważność między Bożym udzieleniem się człowiekowi i ludzką odpowiedzią na to udzielenie się.

Usprawiedliwienie

Myślę, że kluczowym dla zrozumienia idei Bożej sprawiedliwości jest pojęcie „usprawiedliwienia”, tak charakterystyczne dla teologii św. Pawła z Tarsu. Kiedy my, ludzie cywilizacji zachodniej, słyszymy to słowo, kojarzy nam się ono z czymś w rodzaju dawnego druku L4, na którym lekarz wypisywał zwolnienie chorobowe, udzielając nam tym samym alibi, potwierdzenia na to, że w danym okresie nie jesteśmy zdolni to pracy. Usprawiedliwienie nieobecności. Usprawiedliwienie jako legalizacja działania lub legalizacja braku działania. Tymczasem słowo to samo w sobie pochodzi o rdzenia „sprawiedliwość”. Usprawiedliwienie to leksykalne uczynienie sprawiedliwym. Św. Paweł pisząc o usprawiedliwieniu dodaje do tych powyższych hebrajskich przestrzeni rozumienia sprawiedliwości jeszcze sferę antropologiczną, czyli ludzką, w której właściwą miarą jest człowiek zamierzony przez Boga, chodzi mu zatem o pewien ideał człowieczeństwa. Po drugiej stronie na tej wadze znajdujemy się my. Tyle tylko, że po grzechu pierworodnym nikt nie jest w stanie do tego pułapu samodzielnie doskoczyć. Dlatego potrzebujemy Chrystusa - On jest miarą sprawiedliwości ludzkiej, odpowiadającej Bożemu zamysłowi, jak przytoczony wcześniej przedmiot na wadze i odpowiadający mu ciężarem odważnik. On jest drogą - miarą, formą, wzorem, On jest prawdą o Bogu i w Nim jest życie dla nas. My, sami z siebie, nadal nie jesteśmy władni tej miary zrównoważyć, ale wbrew naszemu jurydycznemu, rzymskiemu rozumieniu znaczenia sprawiedliwości Bożej, w usprawiedliwieniu nas chodzi o uzdolnienie z łaski do dopełnienia miary ideału człowieczeństwa. I nie dzieje się to siłami ludzkimi, ale jest dziełem samego Boga, przełamaniem mocy grzechu pierworodnego dokonanym w akcie Paschalnego Misterium.

„Sprawiedliwość Boga jest Jego łaską”

Clou sprawy stanowią dwie perspektywy - rozumienie równoważnego, nie legalistycznego, pojęcia sprawiedliwości oraz właściwy obraz Boga, jako sprawiedliwego. Jak zauważa badacz życia i teologii św. Pawła, Joachim Gnilka - w pojęciu usprawiedliwienia nie tyle chodzi o odebranie przez Chrystusa kary za wszystkich ludzi, by Boży rachunek się zgadzał, nie o domaganie się sprawiedliwości chodzi, ale o jej zapewnienie przez samego Boga„Sprawiedliwość Boga jest Jego łaską” - pisze Gnilka. Oddał się nam w Chrystusie, by dopełnić równoważności. Jest sprawiedliwy w sposób niepomiernie większy, jednak analogiczny do sprawiedliwości swych najbliższych przyjaciół: Abrahama, Mojżesza, Józefa, bo to oni byli sprawiedliwi Jego sprawiedliwością, nieodłączną od miłosierdzia. Nie chcę przez to wszystko powiedzieć, że Bóg nie dokonuje oceny naszych czynów, że jest wszystko jedno, co robimy, wręcz przeciwnie. To Duch Święty sam przekonuje nas o grzechu, ale choć może być to czasem trudne, to jednak nie czyni tego bez miłości. To ona jest zawsze pierwsza. Doświadczyć Bożej sprawiedliwości, to jakby wpaść do naczynia znacznie większego niż spodziewane, bo On i Jego widzenie i rozumienie rzeczywistości nieskończenie przerasta nasze lęki i ciasnoty. Ważne, by widzieć prawdziwy tej sprawiedliwości obraz. Prawdziwy obraz Jego.

O ile wydaje mi się czasami, że większość z nas, w tym ja, nader skwapliwie przypisuje swoje własne złe decyzje lub słabości diabłu, o tyle, co najmniej równie często, nie dostrzegamy jego działania tam, gdzie on naprawdę robi krzywdę naszej rekacji z Bogiem. A to działanie niczym, w swej istocie, nie różni się od tego rajskiego i polega na podważeniu w wątpliwość Bożej dobroci, miłości, troski, słowem obrócenie najlepszych Jego intencji przeciw Niemu, wzbudzenie nieufności i muru podziału, który w sercu sami stawiamy. A grzechy? Są już „tylko” konsekwencją tego pierwszego, fundamentalnego odejścia. Konsekwencją utraty wewnętrznej busoli, orientacji na to, co dobre i prawdziwe. To jakby Ziemia „uznała” raptem, że nie będzie się kręcić wokół Słońca, bo jego zamiary są podejrzane i „poszła” szukać w kosmosie szczęścia na własną rękę. To, co trzyma ją w harmonii, natychmiast by runęło.

Chronić obraz Boga

Wracając do obrazu Boga - jest on podstawową duchową rzeczywistością, o którą potrzeba nam się troszczyć, o którą dobrze Boga pytać. On na rozmaite sposoby będzie odsłaniał nam skazy i przekłamania w postrzeganiu Go. Z tego wykrzywionego obrazu wynikać będzie często nie tylko nasz np. niechętny lub neurotyczny stosunek do Boga, ale też fałszywy, szkodliwy obraz siebie i innych ludzi. To uzdrowienie obrazu Boga przynosi też nasze uzdrowienie, lekarstwo dla tożsamości, dla ran serca. To ta prawda o Nim harmonizuje nasz mikro- i makrokosmos.

"Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?"

W wypowiedziach, w których słyszę agresywną obronę karzącej ręki sprawiedliwości, wybrzmiewa mi w uchu niezaspokojone serce starszego syna marnotrawnego, pretensje robotników pierwszej godziny lub oburzonych niebem dla Dobrego Łotra. Nadzieje na pomstę, odpłatę, finałowego "fucka" dla szwarccharakterów, który miałby być swoistym happy endem. Tymczasem Pan mówi do spragnionych sprawiedliwości, że "będą nasyceni". Czy tyle nam nie wystarczy? Czy nie pozwolimy Bogu działać suwerennie z wiarą, że będziemy nasyceni? Nie to, żeby On potrzebował naszego pozwolenia, ale wewnętrzna zgoda na to, by działo się to, co On uważa za właściwe, a czego ja mogę nie rozumieć, bardzo ułatwia życie.

Wielu z nas zapomina, że sami jesteśmy często robotnikami ostatniej godziny, łotrami, synami marnotrawnymi, a nade wszystko dłużnikami. Ponieważ gdyby logika Boga nie była inna niż nasza, to nie byłoby zbawienia. Wszyscy jesteśmy ocaleni przez to, jaki On jest. Dajmy Mu zatem być sobą, jeśli nie z miłości, to chociaż z rozsądku.

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Uszkodzenie gazociągów Nord Stream. Duńczycy publikują zaskakujące zdjęcie „niezidentyfikowanego obiektu” Wiadomości
Uszkodzenie gazociągów Nord Stream. Duńczycy publikują zaskakujące zdjęcie „niezidentyfikowanego obiektu”

Duńska Agencja Energii opublikowała w czwartek zdjęcie niezidentyfikowanego obiektu, znalezionego na Morzu Bałtyckim przy biegnącym z Rosji do Niemiec gazociągu Nord Stream 2. Wstępnie oceniono, że przedmiot nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, ma zostać wydobyty i zbadany.

Burza wokół księcia Harry'ego. Grozi mu wydalenie ze Stanów Zjednoczonych Wiadomości
Burza wokół księcia Harry'ego. Grozi mu wydalenie ze Stanów Zjednoczonych

Jak donoszą brytyjskie media, książę Harry z powodu swoich szczerych wyznań zapisanych w wydanym niedawno pamiętniku Spare, może mieć poważne kłopoty w swoim obecnym miejscu zamieszkania – Stanach Zjednoczonych. Sussexowi grozi cofnięcie wizy.

Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Fundamentalny wpływ Polaków na Trzecią Rewolucję Technologiczną Wiadomości
Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Fundamentalny wpływ Polaków na Trzecią Rewolucję Technologiczną

Mówmy o tym, że to Polacy mają fundamentalny wpływ na trzecią rewolucję technologiczną! Wczoraj w Sky News odbyła się ogromna debata na temat Chata GPT i kierunku rozwoju Sztucznej Inteligencji.

Francja: Setki tysięcy demonstrantów przeciwko reformie emerytalnej. Zamieszki w wielu miastach Wiadomości
Francja: Setki tysięcy demonstrantów przeciwko reformie emerytalnej. Zamieszki w wielu miastach

Podczas demonstracji związkowych przeciwko reformie emerytalnej w wielu miastach Francji doszło do starć z policją. Centrala związkowa CGT poinformowała, że w Paryżu w czwartek demonstrowało 800 tys. osób, co oznacza największą mobilizację społeczną od początku protestów.

Dziennikarz zwolniony z Interii. Przyczyną... wpis na Twitterze Wiadomości
Dziennikarz zwolniony z Interii. Przyczyną... wpis na Twitterze

Redaktor naczelny portalu Interia.pl Piotr Witwicki poinformował, że dziennikarz sportowy serwisu Interia Michał Przybycień został zwolniony z pracy. O sprawie jako pierwszy napisał branżowy serwis Wirtualnemedia.pl.

Kijów: Groźny incydent z ważnym europejskim politykiem. Poczuliśmy dziwny zapach Wiadomości
Kijów: Groźny incydent z ważnym europejskim politykiem. "Poczuliśmy dziwny zapach"

Samochód ministra spraw zagranicznych Estonii Urmasa Reinsalu zapalił się podczas jego wizyty w Kijowie. Wygłaszany następnego dnia wykład przerwał alarm przeciwlotniczy; polityk był zmuszony do jego dokończenia w schronie - poinformowały w czwartek estońskie media.

USA: Jest ważne porozumienie z polską firmą ws. reaktorów jądrowych Wiadomości
USA: Jest ważne porozumienie z polską firmą ws. reaktorów jądrowych

Firmy GE Hitachi, Tennessee Valley Authority, Ontario Power Generation i polska firma Synthos Green Energy podpisały w czwartek porozumienie o przyspieszeniu wdrażania małych reaktorów modułowych (SMR). Umowa przewiduje wspólne inwestycje warte 400 mln dolarów w projekt reaktora GEH BWRX-300, który SGE wraz z Orlenem planuje wdrożyć do floty dziesiątek reaktorów jądrowych w Polsce.

Znany działacz PO zatrzymany przez CBA. W tle gang pseudokibiców i warszawskie śmieci [VIDEO] Wiadomości
Znany działacz PO zatrzymany przez CBA. W tle gang pseudokibiców i warszawskie śmieci [VIDEO]

Pranie brudnych pieniędzy, łapówki wręczane w restauracji w torbach na wino albo w torbach ze sklepu Żabka i znany działacz Platformy Obywatelskiej zatrzymany przez CBA.

Histeria niemieckich ekologów i polityków. Tymczasem niemiecki biznes WSPIERA polskie inwestycje na Odrze Wiadomości
Histeria niemieckich ekologów i polityków. Tymczasem niemiecki biznes WSPIERA polskie inwestycje na Odrze

„Opowiadamy się za realizacją porozumienia w sprawie modernizacji Odry granicznej i zwiększonego wykorzystania żeglugi śródlądowej jako ważnego działania rozwojowego” – głosi oświadczenie polsko-niemiecko-czeskiego zrzeszenia izb handlowych: Unii Izb Łaby i Odry.

Tusk obiecuje „babciowe”. 1500 zł miesięcznie dla mam Wiadomości
Tusk obiecuje „babciowe”. 1500 zł miesięcznie dla mam

– Zaproponujemy 1500 zł „babciowego” dla każdej mamy, która chciałaby po urlopie macierzyńskim wrócić do pracy – zapowiedział przewodniczący PO Donald Tusk w czwartek, podczas spotkania z wyborcami w Częstochowie.

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe