Inicjatywa prezydenta: Sybiracy otrzymają jednorazowe wsparcie

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
prezydent.pl
 Corocznie, w dniu 17 września, obchodzony jest Dzień Sybiraka. W tym dniu, w 2019 r., przypada rocznica szczególna – 80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Wniesiona do Sejmu inicjatywa Prezydenta RP ma na celu zadośćuczynić polskim obywatelom, przebywającym w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, za doznane krzywdy. Zadośćuczynienie to polegać będzie na przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania na zesłaniu lub deportacji w ZSRR (200 zł za każdy pełny miesiąc okresu podlegania represjom w latach 1939-1956, jednak nie mniej niż 2 400 zł). Wysokość świadczenia pieniężnego przysługującego danej osobie będzie ustalał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze decyzji administracyjnej.

Świadczenie pieniężne przysługiwać będzie osobom, które łącznie spełniają dwie przesłanki. Po pierwsze, uzyskały, na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okres przebywania na zesłaniu lub deportacji. Po drugie, w chwili złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadają obywatelstwo polskie.

Świadczenie pieniężne będzie przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, złożony we właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Organem właściwym w sprawie przyznania, ustalenia wysokości oraz wypłaty świadczenia pieniężnego będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzja w przedmiocie przyznania, ustalenia wysokości oraz odmowy przyznania świadczenia pieniężnego będzie ostateczna. Od decyzji tej przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego. Świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w terminie miesiąca od wydania decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

Źródło: prezydent.pl
kos
 

Ankieta
Czym kieruje się PE w rezolucjach przeciwko Polsce?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czym kieruje się PE w rezolucjach przeciwko Polsce?
Tygodnik

Opinie

Popkultura
Nasi partnerzy: