REKLAMA

Prof. Romuald Szeremietiew: Mieszkanie w wieży Babel

Wśród przyczyn wywołujących konflikty i wojny w świecie są także różnice cywilizacyjne. Społeczeństwa w procesie dziejowym wypracowują formy bytowania, organizację funkcjonowania tworzonej wspólnoty. Okazało się, że nie ma jednej wszechobejmującej formuły, są różne. Stało się to szczególnie widoczne współcześnie, gdy ujawniła się sprzeczność między Zachodem, a światem islamu. Przy czym islam okazał się siłą ofensywną dążącą do narzucenia swojego wzorca cywilizacyjnego (prawo szariatu) społeczeństwom Europy Zachodniej.
 Prof. Romuald Szeremietiew: Mieszkanie w wieży Babel
/ wikipedia/public domain/Peter Buegel starszy Wieża Babel

Dziś niektórzy z obserwatorów wydarzeń podnoszą, że odrzucenie chrześcijaństwa przez Europę, będącego podstawą cywilizacyjną narodów zamieszkujących nasz kontynent i propagowanie przez różne postępowe elity tzw. multikulturalizmu, modelu „społeczeństwa otwartego”, ideologii LGBT otworzyły islamowi drogę ekspansji w Europie. Przedtem odporność na obce kulturowo wpływy zapewniała formuła zachowania przedstawiona przez polskiego uczonego Feliksa Konecznego jako cywilizacja łacińska. Jej podstawą są: grecka filozofia, rzymskie prawo i etyka chrześcijańska. Cywilizację łacińską charakteryzuje metodyczne dochodzenie do prawdy obiektywnej połączone z kategorią dobra oraz podporządkowanie życia społecznego etyce i związanym z nią zbiorem norm postępowania, przyjętym przez społeczeństwo. 
 

Według prof. Konecznego w cywilizacji łacińskiej możną wyróżnić charakterystyczne tylko dla niej cechy: 
- Moralność ma być zgodna z nauką Kościoła katolickiego. Moralność dotyczy wszystkich tak samo, a więc wszyscy ludzie są wobec moralności równi. Nie istnieją żadne grupy ludzi wyłączone z moralności. Z tego wynika równość wszystkich wobec prawa publicznego.
- Moralność jest źródłem prawa. Przyjmuje się wyższość moralności nad prawem -– prawo nie jest kodyfikacją moralności, ale to prawo musi być zgodne z moralnością. Mogą istnieć/istnieją nieskodyfikowane prawa moralne, ale prawo pisane musi być zgodne z moralnością. Ponadto w życiu społecznym zachodzi proces stale rosnących wymogów etycznych i doskonalenie prawa w oparciu o te wymogi.
- Mamy dualizm prawa, dzielącego się na prywatne i publiczne. Władztwo nad jakimś terenem podzielone jest między jego prywatnego właściciela i publicznego suwerena. 
- Wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego.
- Każdy człowiek jest podmiotem, a nie przedmiotem stosunków społecznych.
- Chrześcijaństwo całkowicie odrzuca odpowiedzialność zbiorową i przechodzenie grzechów z pokolenia na pokolenie. Za swoje czyny i grzechy każdy człowiek odpowiada osobno, samodzielnie, indywidualnie. Ludzie będą bowiem zbawieni pojedynczo, a nie grupowo. 
- Każdy człowiek posiada wolną wolę i zdolność do twórczości, do tworzenia nowych bytów, do samodzielnego inicjowania związków przyczynowo skutkowych. Chrześcijaństwo odrzuca determinizm.
- Występuje zdolność społeczności do samoorganizacji, samorządności, doskonalenia się, do oddolnego działania, czyli do pracy organicznej.
- Ludzi cechuje różnorodność i dążenie do równania wzwyż, ku dostatkowi, ku mądrości, ku najlepszemu.
- Obwiązuje święte prawo własności– szczególnie ziemi i nieruchomości co zapewnia godną egzystencję, samodzielność i niezależność ekonomiczną ludzi.
- Występuje nadrzędność rodziny, ojca i matki z dziećmi nad rodem, czyli wszelkimi krewnymi. Monogamiczna forma małżeństwa, związek kobiety i mężczyzny. 
- W państwie działa władza hierarchiczna z powszechnym silnym samorządem. Władzę i obywateli obowiązują te same prawa moralne. 
- Władza duchowa sprawuje zwierzchnictwo moralne nad władzą świecką. Obowiązuje tolerancja religijna i rozdzielenie władzy cywilnej i duchowej.
- Tworzy się armię obywatelską służącą do obrony, a nie do napaści na innych. Prowadzenie polityki i wojny podlega ograniczeniom etycznym.
-Istnieje więź poprzez pokolenia, historyzm, tradycja, współodpowiedzialność za przeszłość i przyszłość, wspólna świadomość historyczna w efekcie czego tworzy się naród, jako naturalny związek duchowy, wspólnota oparta na dobrowolności.
 


W czasie swej wizyty w Polsce w lipcu 2017 r. prezydent Donald Trump wygłosił przemówienie w którym wzywał Europę do obrony cywilizacji Zachodu. Jeśli zastanowimy się nad treścią tego wystąpienia można wnosić, że prezydent Trump miał na myśli cywilizację łacińską. Jednak rozważając skuteczność tego przesłania musimy stwierdzić, że Europa Zachodnia radykalnie odeszła od tej cywilizacji, dziś mamy tam stan chaosu cywilizacyjnego – mamy coś na kształt cywilizacyjnej wieży Babel. 

Polacy z racji na stan świadomości narodowej i silne związki z katolicyzmem ciągle zachowują związek z cywilizacją łacińską. Polska była w czasach Rzeczypospolitej „Obojga Narodów” nazywana w Europie przedmurzem chroniącym chrześcijańską cywilizację. Czy dziś przed Polską staje znowu wyzwanie umacniania cywilizacji łacińskiej w regionie? A nawet, czy Polacy zdołają obronić cywilizację łacińska we własnym kraju?
Powstaje też obawa, czy Europa Zachodnia zrozumie, że należy wyprowadzić się z chwiejącej się i rozpadającej cywilizacyjnej wieży Babel.


"Archeolodzy odkryli resztki wieży Babel niedaleko miejsca starożytnego Babilonu. Uczony brytyjski zbadał tabliczkę kamienną pochodzącą z miejsca budowy wieży. Stwierdził , że zapis na tabliczce jest niemalże identyczny z biblijnym przekazem o budowie wieży Babel."


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura