REKLAMA

Wspólnie przeciwko przemocy – forum eksperckie

Coraz większe zainteresowanie wywołuje kwestia skutecznego zwalczania przemocy. Ma to związek z projektem ustawy mającym na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej – dokumentu, który, wbrew nazwie, nie chroni skutecznie przed przemocą domową. Z tego powodu, komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zorganizował Forum Przeciwko Przemocy. Wzięli w nim udział prawnicy, przedstawiciele Prezydenta RP, władz samorządowych, służb socjalnych, organizacji prorodzinnych oraz Policji.
 Wspólnie przeciwko przemocy – forum eksperckie
pixabay.com

Spotkanie, które miało miejsce 29 marca 2021r., oparte było na wybranych tematach, określonych przez szerokie środowisko członków rządowego Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w projekcie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2020-2026 oraz w oparciu o postulaty podnoszone w debacie publicznej. 

Uczestnicy Forum pochylili się nad stanem badań społecznych dotyczących problematyki przemocy domowej. Dyskutowali również o wskaźnikach kluczowych dla polityki przeciwdziałania przemocy, takich jak przyczyny tego zjawiska, czynniki ryzyka oraz jego skutki z punktu widzenia indywidualnego, społecznego i gospodarczego. Ocenili również podejmowane dotychczas działania w obszarze walki z przemocą. 

Dyskusja dotyczyła także kampanii społecznych i edukacji społecznej w tym zakresie. Omówiona została też kwestia współpracy organów samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi i związkami wyznaniowymi. Uczestnicy spotkania poruszyli również zagadnienie wpływu mediów na przemoc i jej zwalczanie. 

Dyskutowano także na temat podstawowych pojęć związanych z przemocą. Poruszona została kwestia polityki przeciwdziałania przemocy w wybranych obszarach regulacji prawnych. Rozmowy dotyczyły też kwestii instytucjonalnego wsparcia ofiar przemocy domowej – ośrodków interwencji kryzysowej, punktów konsultacyjnych czy telefonów zaufania.   

Podczas Forum rozmawiano również o propozycjach zmian w prawie karnym, wprowadzeniu obowiązkowej terapii dla sprawców przemocy i skutecznych metod resocjalizacji. Uczestnicy poruszyli także zagadnienie walki z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. 

W obradach, oprócz ekspertów Ordo Iuris, udział wzięli reprezentant Prezydenta RP, przedstawiciele Policji, władz samorządowych, ośrodków wsparcia oraz organizacji społecznych, w tym między innymi Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza oraz Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci. 


Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?
Tygodnik

Opinie

Popkultura